Soveltavan liikunnan symposio 2020

Materiaalisalkku

Tämä on Soveltavan liikunnan symposion 2020 sähköinen materiaalikansio.

Löydät jokaisen luennoitsijan esitysmateriaalin kunkin puhujan tiivistelmän alta.
Symposion videotallenteet löytyvät tallenteet -välilehdeltä.

Teemasessio 1: Soveltava liikunta tiedon kautta käytäntöön

Tietoon perustuva päätöksenteko tukee liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Soveltava liikunta tiedon kautta käytäntöön sessiossa esitellään, mitä tietoa meillä on henkilöistä, joilla on toimintarajoitteita, miten tietoa pyritään hyödyntämään käytännön päätöksenteossa ja on jo hyödynnetty käytännössä.

Minttu Korsberg, pääsihteeri, VLN: Soveltavan liikunnan indikaattorit

Tietoon perustuva päätöksenteko tukee liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ja auttaa kaventamaan hyvinvointieroja. Valtio ja kunnat tarvitsevat väestöryhmittäistä tietoa palvelutarpeen arviointia, toimien kohdentamista, resurssien ohjausta ja tavoitteiden toteutumisen seurantaa varten. Indikaattorien avulla saadaan tietoa liikunnasta, hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niihin liittyvistä väestöryhmittäisistä eroista. Näin toimenpiteitä voidaan kohdistaa sopiville kohderyhmille ja painopistealueille.

Liikuntaindikaattorien osalta on tunnistettu tarve laaja-alaiseen tarkasteluun, jossa mukaan otetaan eri hallinnonaloihin kiinnittyvät mittarit. Valtion liikuntaneuvosto on aloittanut liikunnan indikaattorien kokoamistyön. Osana työtä kootaan soveltavan liikunnan indikaattorit.

Tällä hetkellä toimintarajoitteisten ja muiden vähemmistöjen liikunnasta tiedetään vain vähän ja tieto on hajanaista. Tavoitteena on saada toimintarajoitteisten ja muiden vähemmistöjen liikunnasta tietoa liikuntapoliittisen valmistelun.
 

Minttu Korsberg: Soveltavan liikunnan indikaattorit


Tiina Kivisaari, johtaja, liikunnan vastuualue, OKM: Valtionhallinnon toimenpiteet soveltavan liikunnan edistämiseksi 2018–2020


Tiina Kivisaari: Valtionhallinnon toimenpiteet soveltavan liikunnan edistämiseksi 2018-2020
 

Päivi Sainio, kehittämispäällikkö, THL: Toimintarajoitteiset ihmiset väestötason tutkimuksissa

YK:n vammaissopimus edellyttää sellaisen tilastotiedon säännöllistä kokoamista, joka mahdollistaa vertailun ei-vammaisten kanssa, kattaa eri elämänalueet ja on riittävällä tavalla eriteltyä. Tieto auttaa tunnistamaan vammaisten ihmisten kohtaamaa eriarvoisuutta, suunnittelemaan yhdenvertaisuuden toteutumiseksi tarvittavia toimenpiteitä sekä seuramaan sopimuksen tavoitteiden toteutumista. Tällaista tietoa saadaan laaja-alaisista, koko väestöä edustavista väestötutkimuksista. Niitä toteuttavat mm. THL (esim. FinSote, FinTerveys, Kouluterveyskysely, FinLapset, Euroopan terveyshaastattelu EHIS) ja Tilastokeskus (mm. EU-SILC, Ajankäyttötutkimus). Väestötutkimuksissa toimintarajoitteisten ihmisten tunnistaminen nojautuu kansainvälisiin suosituksiin, kuten Washington Groupin kysymyksiin tai EU:n käyttämään GALI-indikaattoriin. Esitys sisältää tuloksia liikunta-aktiivisuudesta toimintarajoitteen mukaan eriteltynä. Toimintarajoitteisuutta koskevan tilastoinnin kehittämiseksi tarvitaan mm. laaja-alaista yhteistyötä, indikaattorityötä sekä raportointijärjestelmien parantamista.
 

Päivi Sainio: Toimintarajoitteiset ihmiset väestötason tutkimuksissa
 

Tommi Vasankari, johtaja, UKK-instituutti: Sovelletut liikunnan suositukset
 

Tommi Vasankari: Sovelletut liikunnan suositukset
 

Teemasessio 2: Käytännön ohjeita ja kokemuksia soveltavasta liikunnasta koronaviruksen aikana

Koronavirus rantautui Suomeen ja pysäytti liikkeen. Yllättävä tilanne pakotti keksimään uusia toimintamalleja ja sopeutumaan arkeen, joka on mahdollisesti uusi normaali. Teemasessiossa jaetaan kokemuksia sekä käytännön vinkkejä soveltavan liikunnan alueelta kuluneen kevään ja kesän ajalta.

Petri Pohjonen, pääjohtaja, Invalidiliitto


Petri Pohjonen, Invalidiliiton toimintaa korona-aikaan
 

Heli Starck, suunnittelija, Ikäinstituutti: Ikäihmisten liikunta poikkeusaikana

Koronaepidemia pysäytti perinteisten ikäihmisten liikuntaryhmien järjestämisen, mutta synnytti myös uudenlaista toimintaa. Etenkin ulkoilutoimintaa kehitettiin. Useilla paikkakunnilla on järjestetty piha- ja parvekejumppia, kimppakävelyitä sekä tehty omatoimiseen liikuntaan kannustavia luontoelämyspolkuja ja penkkilenkkejä. Digiloikan ottivat niin ohjaajat kuin ikäihmisetkin – kotona on jumpattu live-jumpan sekä videoiden tahdissa. Esimerkiksi Ikäinstituutin jumppavideoiden katselukerrat yli kaksinkertaistuivat koronakevään aikana. Toimintakyvyltään heikentyneille ikäihmisille soveltuvat jumpat löytyvät voitas.fi-sivustolta.

Moni iäkäs ei vielä ole tietotekniikan käyttäjä. Niinpä myös paperisia liikuntaohjeita on jaettu koteihin. Moni ohjaaja on soittanut ryhmäläisilleen kysellen kuulumisia ja samalla kannustanut jumppaan ja arkiaktiivisuuteen. Poikkeusajan liikuntaideoita jaetaan Voimaa vanhuuteen -oppimisverkostojen etätapaamisissa syksyn aikana.
 

Heli Starck: Ikäihmisten liikuntaa poikkeusaikana
 

Merike Kujanen, hanketyöntekijä, Varsinais-Suomen Sydänpiiri: Luonnosta hyvinvointia mielelle ja keholle

Esityksessä käydään läpi Sydänyhteisön toimintatapoja ja uusia kohtaamispaikkoja poikkeuksellisena keväänä ja syksynä. Esitellään Sydänliiton liikunnallisia ja luonnon läheisiä toimintavinkkejä yhdistyksille. Esimerkkeinä toiminnasta mm. luontoliikuntapassi, luontokuntosali, suorat yhteydenotot jäseniin, videomateriaali, hyvinvointi rastipolku sekä yhdistysten järjestämät sydänjumpat etänä. Sydänyhteisö on kolmiportainen, joten esimerkit toiminnasta esitellään sekä liiton, piirien sekä yhdistysten näkökulmasta.

Tutustu myös Varsinais-Suomen Sydänpiirin hankkeeseen Luontoliikuntaa sydämeen ja mieleen. Hankkeessa kehitetään luontoliikuntaohjelmaa sydänyhdistysten toimintaan osallistuvien hyvinvoinnin tukemiseen sekä liikunnallisen elämäntavan lisäämiseen. Hanke toteutetaan 8/2019-7/2021
 

Merike Kujanen: Luonnosta hyvinvointia mielelle ja keholle
 

Panu Tavisalo, erityisliikunnanohjaaja, Hämeenlinna: Korona-ajan kokemukset ja haasteet Hämeenlinnan liikuntapalveluissa

Covid19 aiheutti pikaisia toimenpiteitä Hämeenlinnan Liikuntahallien liikunnanohjauspalveluissa. Ohjattujen ryhmien keskeyttäminen koko kevään 2020 osalta oli iso toimenpide, johon liittyi asiakkaiden kontaktointia ja maksujen hyvittämistä yms. Myös huoli ihmisten fyysisen kunnon puolesta oli läsnä, kun tiedossa oli, että ryhmät tulevat olemaan tauolla vähintään kaksi kuukautta.

Ohjaushenkilöstön nopeat toimet uusien palveluiden käynnistämiseksi ovat saaneet paljon kiitosta kuntalaisilta ja päättäjiltä. Uudet palvelut myös mahdollistivat töiden jatkumisen omissa tehtävissä sen sijaan, että henkilöstö olisi siirretty toisiin tehtäviin tai lomautettu.

Yhteistyön kautta käynnistettiin mm. #parvekejumppa, joka liikutti kevään ja kesän aikana suuren määrän ihmisiä heidän omissa kodeissaan. Liikuntavideot ja aktiivinen sosiaalisen median käyttö palvelivat kuntalaisia poikkeusolojen aikana kannustaen liikkumaan.

Jo lyhytkin eristäytyminen "normaalista" arjesta ja mahdollisuuksista aiheuttaa fyysisen kunnon heikentymistä. Hämeenlinnassa onnistuttiin tuottamaan kevään ja kesän aikana uusia toimivia liikkumiseen kannustavia ratkaisuita kuntalaisille ja ne ratkaisut jäävät myös pysyviksi osiksi palveluitamme jatkossa.
 

Panu Tavisalo: Korona-ajan kokemukset ja haasteet Hämeenlinnan liikuntapalveluissa

 

Teemasessio 3: Soveltavan liikunnan koulutus ja hankkeet

Soveltavan liikunnan koulutusten ja hankkeiden saralla tapahtuu nyt paljon. Soveltavan liikunnan koulutus ja hankkeet teemasessiossa kuullaan muutamista uusista hankkeista ja koulutuksista.

Hankkeille on myös oma sivu LTS:n soveltavan liikunnan sivuilla ja lisätietoja ja tietoja ajankohtaisista hankkeista voi lähettää vilja.sipila(at)lts.fi.

Piritta Asunta, tutkija, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö, LIKES: Liikuntaa kaikille - Move! -mittaukset soveltaen

Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, jonka keskeisenä tarkoituksena on kannustaa oppilaita omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen.

Likesillä kehitetään parhaillaan kansallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmän (Move!) sovelluksia ja materiaalia opettajille, jotta tukea tarvitsevat oppilaat voisivat paremmin osallistua mittauksiin. Sovellettujen mittausten käytettävyyttä on tarkoitus testata syksyn aikana kouluilla, jonka jälkeen Move!-mittausten soveltamisesta kootaan tietoa ja ohjeita yleistajuiseksi käsikirjaksi opettajien, koulujen ja muiden opetusalan asiantuntijoiden käyttöön. Käsikirjan lisäksi sovelletut ja vaihtoehtoiset mittaukset kuvataan videoklipeiksi ja materiaali linkitetään Move! -verkkosivuille.
 

Piritta Asunta: Liikuntaa kaikille - Move! -mittaukset soveltaen
 

Virpi Remahl, soveltavan liikunnan asiantuntija, Pajulahti: Soveltavan liikunnan verkkokoulutus

Kaikille avoin ja maksuton Soveltavan liikunnan verkkokoulutus on tarkoitettu eri alojen opettajille ja opiskelijoille, jotka voivat hyödyntää sitä opetuksessa sekä soveltavaa liikuntaa ohjaaville, ammattilaisille ja vapaaehtoisille yhdistyksissä, seuroissa ja kerhoissa esim. täydennyskoulutuksena.
Koulutus on suunniteltu Moodle verkko-oppimisalustalle. Koulutus sisältää 1-tason Perusteet-osan, jossa on monivalintakysymyksiä ja tuloksen saa heti suorituksen jälkeen sekä jatkotasot 2 ja 3, jonne kirjaudutaan salasanalla. Jatkotasolla tentit sisältävät essee-tyyppisiä oppimistehtäviä, tutustumiskäyntejä ja osallistumisia soveltavan liikunnan tapahtumiin ja ohjaustilanteisiin. Tentit arvioidaan 2 kertaa vuodessa (kevät, loppuvuosi).

Koulutuksen teemat: 1. Soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun perusteet 2. Erilaiset toimintakyvyt ja niiden huomioiminen liikunnassa 3. Ohjaamisen työkalut 4. Esteettömyys ja saavutettavuus 5. Apuvälineet liikunnassa ja urheilussa 6. Vammaiskilpaurheilu.

Koulutus on kehitetty Suomen Paralympiakomitean ja Liikuntakeskus Pajulahden yhteistyöllä. Hanke on OKM:n tukema ja käynnistyi v.2019. Sisällöstä vastaavat verkko-opettajat Piia Korpi, Niko Leppä ja Virpi Remahl. Oppimateriaalina Paralympiakomitean - koulutusmateriaali, www-sivut sekä Soveltava liikunta -kirja (ostettavissa LTS www-sivuilta). Verkkokoulutus sisältöineen on mahdollista kopioida eri oppilaitosten omalle Moodle-alustalle.
Seuraava kurssi aukeaa 14.9.2020. Lisätietoja: www.soveltavanliikunnanverkkokoulutus.fi, virpi.remahl@pajulahti.com


Virpi Remahl: Soveltavan liikunnan verkkokoulutus
 

Henni Huttunen, konsultoiva ohjaaja/ fysioterapeutti, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri:
Iloon yli esteiden -hanke innostaa kaikki koulupäivän aikaiseen liikuntaan

Iloon yli esteiden - hanke on soveltavan liikunnan kehittämishanke. Tavoitteenamme on mahdollistaa koulupäivien aikana tapahtuvat liikunnalliset hetket jokaiselle koulun oppilaalle. Hankkeen päätoimet ovat olleet koulutusten ja tapahtumapäivien järjestämistä. Iloon yli esteiden - tapahtumapäivissä on liikkumisen riemun päässyt kokemaan tähän mennessä yli 6000 erilaista liikkujaa.


Henni Huttunen: Iloon yli esteiden -hanke innostaa kaikki koulupäivän aikaiseen liikuntaan

 

Riikka Roitto, hankekoordinaattori, LTS: Erityisliikunnanohjaaja - kohti soveltavan liikunnan kehityskumppanuutta - hanke

Liikuntatieteellinen seura on aloittanut uuden valtakunnallisen kehityshankkeen, jossa 9 kuntaa päivittää erityisliikunnanohjaajien työnkuvaa vastaamaan kuntien tulevaisuuden tarpeisiin. Hankkeen tavoitteena on määritellä kunnille yhteiset ohjeet kaikille avoimen liikunnan tukemiseksi. Paikallisella tasolla kunnat luovat uusia yhteistyömuotoja seurojen ja yhdistyksien kanssa.
 

Riikka Roitto: Erityisliikunnanohjaaja - kohti soveltavan liikunnan kehityskumppanuutta - hanke