Liikunnan yhteiskuntatieteet

Liikunnan yhteiskuntatieteiden asiantuntijaryhmä (LYHTY) edistää liikunnan yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tunnettuutta, tiedon hyödyntämistä sekä tutkijoiden välistä yhteistyötä. Ryhmä toimii Liikuntatieteellisen Seuran alaisuudessa ja kokoontuu 5‒6 kertaa vuodessa.

Asiantuntijaryhmän toiminta käynnistyi syyskuussa 2022. Ryhmä kokoontui syksyllä 2022 kolmesti. Aluksi hahmotettiin minkälaista tutkimusta eri tahot parhaillaan tekevät sekä keskusteltiin ryhmän toiminnan tarkoituksesta ja sisällöistä. Lisäksi käytiin yleistä keskustelua liikunnan yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tilanteesta. Tällä hetkellä tutkittavia aihealueita ovat erityisesti: 1. liikunnan harrastaminen, osallistuminen, toimijaryhmät, 2. liikkumisympäristöt, 3. liikuntapolitiikka ja julkishallinto, 4. liikuntajärjestöt ja urheilujärjestelmä.

Asiantuntijaryhmä toimikaudella 2022‒2023

Asiantuntijaryhmän jäsenet toimivat ryhmässä oman työnsä ohella.

 

Kuva LYHTY-ryhmän aloituskokouksesta syksyllä 2022.

Toimintasuunnitelma 2023

Vuoden 2023 aikana LYHTY-toimintaa toteutetaan seuraavasti:

1. TUTKIMUSYHTEISTYÖ

Tehdään yhteistyötä jo tunnistetuissa yhteisissä teema-alueissa tai käynnissä olevissa hankkeissa. Pidetään ryhmän kokouksissa yllä vuoropuhelua tutkimustahojen hankkeista synergioiden löytämiseksi ja päällekkäisen työn välttämiseksi. Tiedotetaan ryhmää tulevista tilaisuuksista hankkeisiin liittyen.

2. TUTKIJOIDEN SYYSKOULU

Kokeillaan tutkijoiden syyskoulun toimintamallia. Syyskoulu järjestetään elokuussa ja siellä esitellään valittuja aiheita tiiviisti (JAMK, KIHU, LTS, JYU) ja keskustellaan näistä. Tarkoituksena on laajentaa vuoropuhelua keskeisten tahojen tutkijoiden kanssa.

3. YHTEINEN KIRJAHANKE

Suunnitellaan yhteisestä kirjahanketta, joka keskittyy keskeisiin liikunnan ilmiöihin yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta tarkasteltuna.

4. TIEDON HYÖDYNNETTÄVYYDEN EDISTÄMINEN

Suunnitellaan vuoden 2023 aikana toimenpiteitä, joilla voitaisiin edistää tutkimustiedon hyödynnettävyyttä ja toisaalta tiedolla johtamista liikuntakentällä. Hyödynnetään kokemuksia aiempien vuosien työstä ja pyritään löytämään entistä toimivampia tapoja. Tehdään tarvittaessa ehdotuksia esimerkiksi valtion liikuntahallinnon suuntaan erillisestä hankkeesta tai muusta kokonaisuudesta.

5. TULEVAISUUDEN TUTKIMUSTARPEIDEN HAHMOTTAMINEN

Hahmotetaan tulevaisuuden tutkimustarpeita ja -suuntia liikunnan yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. Käydään keskustelua erityisesti OKM:n tilaaman, liikunnan yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tilaa käsittelevän ulkopuolisen selvityksen pohjalta. Selvitys valmistuu syksyllä 2023. 

6. ASIANTUNTIJARYHMÄN TAVOITTEIDEN EDISTÄMINEN OSANA TYÖTÄ

Monia ryhmän tavoitteita edistetään myös osana tutkijoiden päivittäistyötä. Tunnistettuja tärkeitä osa-alueita ovat esimerkiksi:

 

Lataa toimintasuunnitelma pdf-muodossa