Teemasessio: Tutkimuksen tulevaisuus

Torstai klo 9.00-10.30, 1. Lava

Poliittisessa päätöksenteossa korostetaan tiedolla johtamista. Siksi on tärkeää, että liikunta-alalla tehdään tutkimusta, jolla on yhteiskunnallista merkitystä. Tutkimuksen tulevaisuus -teemasessiossa käsitellään liikunta-alan tutkimuksen vaikuttavuutta ja tulevaisuutta sekä tarkastellaan liikuntatutkimuksen rajapintoja muiden tieteenalojen kanssa.

Puhujat

Professori Seppo Ikäheimo, Aalto yliopisto

Seppo IkäheimoOlen Aallon kauppiksen laskentatoimen proffa. Minua kiinnostaa omistajan ja yrityksen välinen toiminta: onko omistajalla väliä, kuka on ja mitä tekee hallituksissa, miten toimii palkitseminen, kuinka varmistua yrityksen toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja mitkä tekijät vaikuttavat tilinpäätöksen laatuun. Lisäksi olen kiinnostunut innovaatioista ja työelämän tasa-arvokysymyksistä.

Sitä saat mitä mittaat! Liikunnan hyvät, pahat ja rumat kasvot: Onko liikunta sitä miltä se näyttää?

Kuinka monta askelta liikuin tänään, olenko saavuttanut päivän tavoitteen, miltä viimeinen kuukausi näyttää, näytänkö hyvältä sosiaalisessa mediassa, voinko kertoa kaiken? Kelloni mukaan olen nukkunut hyvin vaikka pirusti väsyttää. Uskonko itseeni vai kelloon?

Olen tutustunut yrityksissä ja muissa organisaatioissa mittaamisen vaikeuteen sekä siihen, miten mittaaminen vaikuttaa inhimilliseen toimintaan. Toteamus ”sitä saat mitä mittaat”, pitää paikkansa niin hyvässä kuin pahassa – miksi mitata, ellei sillä ole vaikutusta. Mitataanko oikeita asioita? Miten mittaamisella pyritään vaikuttamaan toimintaan? Onko mittaamisella yllättäviä seurauksia, jos on niin mitä? Herätän kysymyksiä yksilön, kollektiivin ja yhteiskunnan tasolla.
 

Senioritutkija Jaana Parviainen, Tampereen yliopisto

Jaana ParviainenJaana Parviainen on filosofi ja yliopistotutkija Tampereen yliopistossa. Hänen tutkimusalojaan ovat liikunnan filosofia, ruumiillisuuden tutkimus, sosiaalinen epistemologia ja teknologian filosofia. Hänen käynnissä oleva tutkimushankkeensa tarkastelee tietämättömyyden eri muotoja nyky-yhteiskunnassa, erityisesti millaisia jännitteitä uudet tiedon tuottamisen muodot aiheuttavat asiantuntijuudelle.

Tietämättömyyden uhkat ja mahdollisuudet liikuntatieteissä

Tarkastelen liikuntatieteen tutkimuksen tulevaisuutta tietämättömyyden, ei-tietämisen ja disinformaation näkökulmista. Pohdin erityisesti sitä, millaisia jännitteitä digitalisaatio, sosiaalinen media ja moniarvoisuuden lisääntyminen ovat luomassa liikuntatieteen kentälle. Biomekaniikkaan pohjautuva tieteellinen tieto on hallinnut pitkään liikunnanopetusta, urheiluvalmennusta ja terveysliikuntaa koskevia suosituksia ja ohjelmia. Biomekaniikan hegemonista valtaa ja asiantuntijuutta todennäköisesti haastetaan tulevaisuudessa yhä enemmän sekä liikuntatieteen sisällä että ulkopuolelta esimerkiksi erilaisten vertaisryhmien tuottaman kokemusperäisen tiedon kautta. Esimerkiksi yksi terveysliikunnan pinnan alla kytevä kiista liittyy siihen, miten liikuntatiede suhtautuu lihavuuteen ja toisaalta millaista syrjintää lihavat ihmiset kokevat liikunnan parissa. Tietämättömyyttä ei tässä alustuksessa ymmärretä vain kielteisenä asia, vaan esimerkiksi tutkimukseen liittyy monenlaista ”tiedeperustaista tietämättömyyttä”. Etsiessään vastauksia avoimiin kysymyksiin, tutkijoilla on usein määriteltyä tietämättömyyttä: he tietävät, mitä eivät tiedä. Väitän, että tietämättömyyden tutkimus (ignorance studies) tarjoaa uusia käsitteitä ja näkökulmia siihen, miten tieteen jännitteitä ja kiistoja voidaan tarkastella rakentavasti tulevaisuuden liikuntatieteessä.
 

Tutkimusjohtaja Tomi Mäki-Opas, Itä-Suomen yliopisto

Tomi Mäki-Opas, dosentti (terveyspolitiikka), FT, toimii tutkimusjohtajana Vaikuttavuuden talossa Itä-Suomen yliopistossa ja on Vaikuttavuus sosiaali- ja terveyspalveluissa -tutkimusyhteisön johtaja. Hänen tutkimustoimintansa ja asiantuntijuutensa kohdistuu vaikuttavaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, vaikuttavuuden arviointimenetelmiin ja tutkimusasetelmiin sekä vaikuttavuustiedon hyödyntämiseen päätöksenteon tukena. Aikaisemmin hän toimi tutkimusjohtajana strategisen tutkimusneuvoston rahoittamassa "Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen” (STN PROMEQ 2016-2019). Tällä hetkellä hän vastuullinen tutkija Hyvällä Mielellä Pohjois-Savo –hankkeen (2021-2030) UEF:n osuudessa, joka on vastuussa hankkeen tieteellisesti vaikuttavuuden arvioinnissa ja Tulevaisuuden SOTE-hankkeessa (2021-2022), jossa kehitetään Kainuuseen vaikuttavaa hyvinvoinnin edistämisestä sekä projektipäällikkönä Kansallinen Vaikuttavuuskeskus –hankkeessa (2021). Dosentti Mäki-Oppaalla on myös vastuuopettaja UEF/MOOC Vaikuttavuus -verkkokurssissa, jossa sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuusperusteista kehittämistä tarkastellaan eri tieteiden näkökulmasta.

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmia liikuntatutkimukseen

Liikunta-aktiivisuudella on tutkitusti lukuisia myönteisiä vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin. Liikunta-aktiivisuuden edistäminen on yksi keskeisiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteitä, jolla on paitsi kansanterveydellisiä mutta myös -taloudellisia vaikutuksia. Kaikilla ei kuitenkaan ole valmiuksia tai mahdollisuuksia liikkua terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta riittävästi, joka tulisi huomioida toimenpiteitä ja politiikkoja suunniteltaessa.

Esityksessä:
a) esittelen kokonaisvaltaisen viitekehyksen hyvinvoinnin ja sen edellytyksien arviointiin
b) tarkastelen liikuntatutkimuksen mahdollisuuksia yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta