SOPIVA – Soveltava liikunta toimintastrategioista käytäntöön

Soveltavan liikunnan palveluiden kehittämiseksi tarvitaan riittävän kattava tietopohja eri hallinnontasojen käyttöön kunnissa, hyvinvointialueilla sekä aluehallintovirastoilla. Tietopohjan tulisi sisältää tiedot olemassa olevista palveluista ja tunnistaa avoimet yhdyspinnat eri hallinnon alojen välillä. Tämän avulla voidaan lisätä kentällä toimivien tietotaitoa sekä kasvattaa osaamista poikkihallinnollisen kokonaisuuden kehittämiseksi ja johtamiseksi. 

SOPIVA-hankkeen tavoitteena on selvittää, millä taustatiedoilla, toimintamalleilla ja olemassa olevilla rakenteilla toimintarajoitteisten henkilöiden fyysistä toimintakykyä ja hyvinvointia edistetään nykyisellään kunnissa. Toimintarajoitteisten henkilöiden liikunnan harrastaminen vaatii vahvaa poikkihallinnollista yhteistyötä kuntien, hyvinvointialueiden ja maakuntien välillä. Onnistunut johtaminen hyvinvointialueen ja kuntien kesken mahdollistaa kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden sekä selkeän vastuunjaon asiakaspinnassa kentällä toimivien työntekijöiden kesken.

Kaikki hyvinvointia edistävät toimenpiteet kunnissa ovat monipolvisia, joten myös soveltavassa liikunnassa poikkihallinnollisuus korostuu. Yhteistyön tekeminen on hyvinvoinnin edistämisen edellytys! Hanke tuottaa  Aluehallintovirastojen ja kuntien käyttöön tilannekuvauksen soveltavasta liikunnasta alueella sekä avustaa tiedolla johtamisen työkalun, soveltavan liikunnan strategisen suunnittelun työkirjan, käytössä kunnan liikkumissuunnitelman luomiseksi. 

Hankkeen toimintamalli käytännössä

AVI-alueittain toimivan hankkeen kesto on aluetta kohden yhden vuoden. Liikuntatieteellinen Seura tuottaa hankevuoden alussa kaikille AVI-alueille oman alueellisen tarkastelun soveltavan liikunnan nykytilanteesta. Tarkasteltavia asioita kunnittain ovat soveltavan liikunnan potentiaalisen kysynnän, soveltavan liikunnan järjestelyt sekä olemassa olevat resurssit kunnittain. Olemassa olevaa dataa täydennetään tarvittavilla tiedonkeruilla kunnista, jotta alueiden erityispiirteet tunnistetaan ja otetaan huomioon soveltavan liikunnan palvelukokonaisuutta kehitettäessä. AVI-alueiden kuntien soveltavaa liikuntaa koskevassa selvitystyössä hyödynnetään olemassa olevaa indikaattoritietoa ja pyritään täydentämään havaitut tietoaukot lisäselvityksin. Liikuntatieteellinen Seura järjestää yhdessä aluehallintoviraston kanssa koulutustilaisuuden kunnille, jossa esitellään alueellisen tarkastelun tulokset sekä koulutetaan kuntien työntekijöitä soveltavan liikunnan strategisen suunnittelun työkirjan käyttöönotossa. 

Kunta aloittaa itsenäisesti työkirjaa hyödyntäen kehittämistyön ja saa tähän tarvittaessa tukea SOPIVA-hankkeen työntekijöiltä. Kuntien soveltavan liikunnan toimintakentän kehittämistyössä vastuu on kunnan nimeämällä moniammatillisella projektiryhmällä, johon sisältyvät myös paikallisesti ja alueellisesti toimivat järjestöt ja yhdistykset. Hankevuoden päättyessä aluehallintoviraston alueen kuntien  kehittämissuunnitelmat esitellään yhteisessä päätöstilaisuudessa muille hankkeeseen osallistuneille kunnille sekä hyvinvointialueen edustajlle. Hyvinvointialueiden kanssa tehtävä yhteistyö vaatii kuntien palveluiden kuvaamista, jotta yhdyspinnoilla toimilla työntekijöillä on riittävä ymmärrys palveluiden kokonaiskuvasta. 
 

Tietotuotanto AVI-alueittain sekä kehittämissuunnitelman työstäminen kunnissa mahdollistaa keskustelun soveltavan liikunnan palveluiden tuottamisesta ja vastuunjaosta. SOPIVA-hanke painottaa erityisesti tietopohjaa, yhteisten tavoitteiden asettelua sekä vastuunjakoa eri toimijoiden kesken. Hankkeen toimintamalli mahdollistaa tiedolla johtamisen siirtymisen käytäntöön. Kunnilla on vahva osaaminen erilaisten liikuntapalveluiden kehittämishankkeista yhteistyön tekemiseksi ja palveluiden kehittämiseksi operatiivisella tasolla, jota voidaan tukea strategisella tietotuotannolla. 

Aikataulu

Syksy 2023

Kevät 2024

Yhteystiedot

Riikka Roitto, hankeasiantuntija, riikka.roitto(at)lts.fi

Timo Ala-Vähälä, tutkija, timo.ala-vahala(at)lts.fi

Osallistuminen hankkeeseen ja sen materiaalit ovat kunnille maksuttomia. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Julkaisut