SOPIVA – Soveltava liikunta toimintastrategioista käytäntöön

Soveltavan liikunnan palveluiden kehittämiseksi tarvitaan riittävän kattava tietopohja olemassa olevista palveluista eri toimijoiden käyttöön. Tämä lisää kentällä toimivien osaamista poikkihallinnollisuutta vaativan soveltavan liikunnan kehittämiseksi ja johtamiseksi kunnissa ja hyvinvointialueilla. 

SOPIVA-hankkeen tavoitteena on selvittää, millaisin taustatiedoin ja toimintamallein toimintarajoitteisten henkilöiden fyysistä toimintakykyä ja hyvinvointia edistetään kunnissa. Toimintarajoitteisten henkilöiden liikunnan harrastaminen vaatii vahvaa poikkihallinnollista yhteistyötä kuntien ja hyvinvointialueiden välillä.

Hanke tuottaa aluehallintovirastojen ja kuntien käyttöön tilannekuvauksen soveltavasta liikunnasta alueella sekä avustaa tiedolla johtamisen työkalun, soveltavan liikunnan strategisen suunnittelun työkirjan, käytössä kunnan liikkumissuunnitelman luomiseksi. Suunnitelman työstäminen kunnissa mahdollistaa keskustelun soveltavan liikunnan palveluiden tuottamisesta ja vastuunjaosta. SOPIVA-hanke painottaa erityisesti tietopohjaa, yhteisten tavoitteiden asettelua sekä vastuunjakoa eri toimijoiden kesken. Toimintamalli mahdollistaa tiedolla johtamisen siirtymisen käytännön työhön. 


Hankkeen toimintamalli käytännössä

Liikuntatieteellinen Seura tuottaa hankkeen aikana vuorotellen AVI-alueille alueellisen tarkastelun soveltavan liikunnan nykytilanteesta, josta käy ilmi soveltavan liikunnan potentiaalinen kysyntä, järjestelyt sekä olemassa olevat resurssit kunnittain. Liikuntatieteellinen Seura järjestää yhdessä aluehallintoviraston kanssa koulutustilaisuuden kunnille, jossa esitellään alueellisen tarkastelun tulokset sekä koulutetaan kuntien työntekijöitä soveltavan liikunnan strategisen suunnittelun työkirjan käyttöönotossa. 

Kunta aloittaa itsenäisesti työkirjaa hyödyntäen kehittämistyön ja saa tähän tarvittaessa tukea SOPIVA-hankkeen työntekijöiltä. Hankekauden päättyessä aluehallintoviraston alueen kuntien kehittämissuunnitelmat esitellään yhteisessä päätöstilaisuudessa kuntien sekä hyvinvointialueen edustajlle. Alla havainnollistava kuva projektin etenemisestä.

 Hankkeen suunniteltu aikataulu

 

Syksy 2023

Kevät 2024

Syksy 2024 (alustava suunnitelma)


Yhteystiedot

Riikka Roitto, hankeasiantuntija, riikka.roitto(at)lts.fi
Timo Ala-Vähälä, tutkija, timo.ala-vahala(at)lts.fi

Osallistuminen hankkeeseen ja sen materiaalit ovat kunnille maksuttomia. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Julkaisut