LTS:n julkaisusarjan vertaisarvioitavien teosten arviointiprosessin kulku

Liikuntatieteellisen Seuran julkaisusarjaan tai Tutkimuksia ja selvityksiä -sarjaan sisällytettävien vertaisarvioitavien julkaisujen arviointiprosessi käynnistyy, kun julkaisukohtaisen toimitusryhmän jäsenet tutustuvat tarjottuun käsikirjoitukseen. Ryhmä voi hylätä artikkeliehdotuksen, pyytää siihen muutoksia ennen sen lähettämistä arvioitavaksi tai aloittaa arviointiprosessin.

LTS:n julkaisusarjaa koskevissa artikkelipyynnöissä tukeudutaan Liikunta & Tiede -lehden vertaisarvioitujen artikkeleiden kirjoitusohjeisiin, joita muokataan tarvittaessa julkaisukohtaiseksi. LTS voi julkaista myös vertaisarvioituja monografioita.

Arviointiprosessin sihteerinä toimii Liikunta & Tiede -lehden toimituspäällikkö Jouko Kokkonen. Mikäli käsikirjoituksessa on teknisiä puutteita, niin sihteeri voi olla yhteydessä kirjoittajaan jo ennen toimitusryhmän kokousta. Kirjoitusohjeita noudattamalla kirjoittaja varmistuu siitä, että teksti otetaan käsittelyyn. Käsikirjoituksia voi jättää kahdesti vuodessa.

LTS käyttää kahta arvioitsijaa. Julkaisun toimitusryhmän asiantuntemuksensa perusteella valitsemaa vertaisarvioitsijaa pyydetään tehtävään sähköpostitse. Kutsussa määritellään lausunnon luonne ja arviointiaikataulu. Siihen sisältyy liitteenä käsikirjoituksen tiivistelmä ja tutkimusartikkelien toimitusryhmän kokoonpano. Mikäli arvioitsija ottaa tehtävän vastaan, niin hänelle lähetetään artikkeliteksti kokonaisuudessaan ja arviointilomakkeet.

LTS:n käytäntönä on se, että toinen arvioitsija pyydetään artikkelikäsikirjoitukseen liittyvältä liikuntatieteen alalta ja toinen emotieteestä. Tästä joudutaan joskus poikkeamaan. Vertaisarvioitsijoiden henkilöllisyyttä ei kerrota kirjoittajalle.

Asiantuntija saa arvioitavakseen nimettömän käsikirjoituksen. Jos hän tunnistaa kirjoittajan, tästä on kerrottava toimittajalle. Toimitusryhmä päättää tämän jälkeen arvioinnin jatkosta. Jos asiantuntijalla on ilmeinen eturistiriita käsikirjoituksen sisällön ja/tai kirjoittajan kanssa tai sidonnaisuuksia kirjoittajaan, hänen tulee kieltäytyä arvioinnista.

Lausunnon tarkoituksena on antaa toimitusryhmälle asiantuntijanäkemys tarjotun käsikirjoituksen julkaisukelpoisuudesta. Sen odotetaan myös auttavan kirjoittajaa käsikirjoituksen työstämisessä julkaisukelpoiseksi. Lausunnossa voi esittää tekstiä julkaistavaksi sellaisenaan, pienin muutoksin, huomattavin muutoksin tai hylättäväksi. Kirjoittaja saa kirjallisen lausunnon käyttöönsä. Lausunnon lisäksi arvioitsija voi palauttaa käsikirjoituksen sähköisessä muodossa merkintöineen siten, että hänen henkilöllisyytensä ei ole tunnistettavissa.

Asiantuntijalausunto kirjoitetaan asiallisesti, kannustavasti ja perustellen. Henkilökohtaiset ilkeydet ja tylyys eivät kuulu asiaan. Lausuntoa kirjoittaessaan voi kysyä itseltään, millaista kritiikkiä haluaisi saada työnsä tueksi. Toimitusryhmän sihteeri voi tarvittaessa muokata lausuntoa pehmentämällä tarpeetonta tylyyttä tai poistamalla lausunnon antajan henkilöyden paljastavia yksityiskohtia. Mikäli pyydetyt lausunnot poikkeavat suuresti toisistaan, niin toimitusryhmä pyytää kolmannen arvioitsijan kannan tekstistä.

Arviointia tukevat muun muassa seuraavat kysymykset, jotka soveltuvat myös kirjoittajan itsearvioinnin välineiksi:

Jos asiantuntija pitää käsikirjoituksen lähteitä tai niiden käyttöä puutteellisena, hänen odotetaan auttavan kirjoittajaa nimeämällä artikkelia oleellisesti täydentävä kirjallisuus ja mahdolliset uudet lähteet. Jos käsikirjoitus on vahvasti päällekkäinen aiemmin julkaistun aineiston kanssa, tästä on ilmoitettava toimitusryhmälle.

Myös epäily plagiarismista sekä sitaattien tai lähteiden merkinnän puutteet on mainittava. Suorissa sitaateissa on käytettävä asianmukaisesti lainausmerkkejä ja ne on varustettava yksityiskohtaisella lähdemerkinnällä.

Toimitusryhmä antaa lausunnon antamiseen määräajan. Aikaa on tavallisesti käytössä neljä viikkoa. Sihteerin kanssa on sovittava mahdollisista aikataulumuutoksista.

Kaikkia käsikirjoituksia ja niihin liittyvää materiaalia suojaa tekijänoikeus. Ne ovat luottamuksellista aineistoa, jota pitää käsitellä sen mukaisesti. Teksteistä ei saa keskustella eikä niitä saa näyttää ulkopuolisille. Julkaisemattoman käsikirjoituksen sisältöä ei saa käyttää omaksi edukseen ilman lupaa.

Julkaisun toimitusryhmä laatii lausunnoista yhteenvedon, jossa se ottaa esille erityisesti muutoksia vaativat käsikirjoituksen osat. Kirjoittaja saa kuukauden aikaa muokata käsikirjoitustaan. Hän vastaa kummallekin arvioitsijalle erikseen. Kirjoittajan on kerrottava omassa lausunnossaan, miten hän on reagoinut palautteeseen. Kaikkia muutoksia ei ole tarpeen tehdä, mutta kirjoittajan on kyettävä perustelemaan ratkaisunsa. Kirjoittajan lausunto ja muokattu käsikirjoitus lähetetään arvioitsijalle, joka ottaa kantaa tekstin julkaisukelpoisuuteen tehtyjen muutosten riittävyyden pohjalta. Lopullisen julkaisupäätöksen tekee lausuntojen pohjalta toimitusryhmä.

Kirjoittaja pidetään ajan tasalla käsikirjoituksen käsittelyn aikana. Hän saa tiedon artikkelin vastaanottamisesta toimitukseen, arvioinnin aloittamisesta, arviointilausunnoista ja julkaisupäätöksestä. Toimittaja lähettää julkaisupäätöksen jälkeen kirjoittajalle taittoa edeltävät viimeistelyohjeet. Graafikko toimittaa kirjoittajalle vedoksen luettavaksi ennen painamista. Arviointi- ja julkaisuprosessi kestää kokonaisuudessaan 8–9 kuukautta.

LTS tallentaa sähköisesti vertaisarvioitavaksi hyväksyttyjen käsikirjoitusten osalta seuraavat arviointiprosessia koskevat keskeiset tiedot ja asiakirjat:

Lisätietoja:
Jouko Kokkonen, jouko.kokkonen(at)lts.fi, p. 040 7530 740