Kehittämistyöpajoista uusia ideoita soveltavaan liikuntaan

Kuva: Antero Aaltonen

Tyyppi: Soveltavan liikunnan kehittämistyöpajat Kouvolan kaupungin liikunnanohjaajille. Uusi työntekoon liittyvä käytäntö. 

Kuvaus: Kaupungin ohjatun liikunnan palveluiden vastaaminen parhaiten sen hetkiseen kysyntään ja asiakastarpeeseen edellyttää, että välillä pysähdytään, kartoitetaan nykytila, asiakkaat ja asiakkaiden tarpeet. Kehittämistyötä on tehty aina, mutta palvelumuotoilu antaa käyttöön hyviä valmiita työkaluja asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisen avuksi.
Toteuttamissamme työpajoissa käytettiin palvelumuotoilun keinoja. Toimintatapa oli hieman uudenlainen ja vaatii opettelua. Uuden toimintatavan harjoittelu on kuitenkin perusteltua, koska kehittämistyön tulisi olla entistä enemmän asiakaslähtöistä.    

Käyttötarkoitus: Soveltavan liikunnan liikuntaryhmissä kävijämäärät ovat pienentyneet verrattuna aikaisempiin vuosiin. Osasyynä tähän on varmasti korona. Tavoitteena oli löytää kaupungin palveluiden soveltavan liikunnan tarjonnasta kehittämiskohteita ja tehdä jokaiselle liikunnanohjaajalle henkilökohtainen toimenpidesuunnitelma palvelutarjonnan parantamiseksi. Jokainen liikunnanohjaaja valitsi kehittämiskohteet olemassa olevista palveluista, jotta ne olisivat mahdollisimman konkreettisia ja helposti toteutettavia.  
Prosessi: Kevään 2022 aikana toteutettiin kolme lähityöpajaa liikunnanohjaajien kesken. 

Työpaja 1. Kartoitettiin lähtötilanne; kuntalaiskuvaus ja potentiaaliset soveltavan liikunnan asiakkaat sekä heidän määrä Kouvolassa. Ryhmätyönä nykytilan ja tavoitetilan selkiyttäminen eri soveltavan liikunnan kohderyhmät huomioiden.

Työpaja 2. Jokainen liikunnanohjaaja valitsi omalta toiminta- alueeltaan kehittämiskohteen ja teki 1-2 asiakasprofiilia henkilöistä, jotka kyseistä palvelua käyttävät. Jokainen mietti myös palvelupolun kontaktipisteineen, miten asiakasprofiilin henkilö ohjautuu palvelun pariin. Kontaktipisteet helpottavat yhteistyön suunnittelua sekä viestintää palveluista. 

Työpajojen välissä jokainen valmisteli edellisten työpajojen pohjalta itselleen oman kehittämissuunnitelman ja toimintasuunnitelman aikatauluineen tulevalle syksylle 2022.  

Työpaja 3. Esiteltiin suunnitelmat ja muut sparrasivat. Tämän jälkeen suunnitelmien toteutumista seurataan yhteisissä tapaamisissa. 

Toimijat tai vastuuhenkilö: Sparrausapua työpajoissa saatiin Liikuntatieteelliseltä Seuralta. Se toi työskentelyyn merkityksellisen lisän. Yksikön esihenkilöllä kuitenkin vastuu kehittämistyöprosessin eteenpäin viemisestä ja suunnitelmien toimenpiteiden toteutumisen seurannasta yhdessä työntekijöiden kanssa. Kaikilla työntekijöillä on oma kehittämiskohteensa. Kaikilla on tärkeä rooli yksikön toiminnan kehittämisessä ja henkilöstö on sitoutunut kehittämistyöhön. 
  

Tulokset ja arviointi: Vielä ei ole saatavilla palautetta, eikä toimintaa voida arvioida, sillä kehittämistoimenpiteet on aikataulutettu syksylle 2022. Toimenpiteiden onnistumisen arviointia toteutetaan liikuntakauden edetessä. Esimerkkinä kehittämistoimenpiteistä, keskusta-alueen kehitysvammaisten liikuntaryhmässä kävijämäärä oli vähentynyt 4 henkilöön, jonka takia liikuntaryhmän jatkuvuudessa tulevalle kaudelle oli epävarmuutta. Kartoitimme toimijat, joiden kautta tavoitetaan kohderyhmä. Lopputuloksena ohjattu liikuntaryhmä tullaan syyskaudesta 2022 alkaen järjestämään yhden päivätoimintayksikön tiloissa, jossa on jo valmiina kohderyhmää. Lisäksi ryhmään tulee mukaan kehitysvammaisia liikkujia muistakin yksiköistä taksikyydeillä, jolloin osallistujamäärä on riittävä. 

Lisätiedot: Marika Peltonen, liikuntakoordinaattori, Kouvolan kaupunki