Soveltavan liikunnan kumppanuushanke

 

Liikuntatieteellinen Seura käynnistää kesällä 2020 kolmivuotisen valtakunnallisen liikunnallisen elämäntavan kehittämishankkeen "Erityisliikunnanohjaaja  Kohti soveltavan liikunnan kehityskumppanuutta". Tavoitteena on luoda uusia yhteistyöverkostoja ja vahvistaa soveltavan liikunnan asemaa eri sektoreilla kunnissa.

Hankkeen tausta

Toimintakyvyn rajoitteita on noin 15 prosentilla Suomen väestöstä. Osalle heistä on vaikeaa osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan, joten heidän liikuntansa vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Toimintarajoitteiset henkilöt liikkuvat ja harrastavat liikuntaa kaikissa ikäluokissa vähemmän muuhun väestöön nähden (Ala-Vähälä 2018, Pyykkönen & Rikala 2018, Ng, Rintala & Asunta 2019). Terveydentilan ja itsenäisen toimintakyvyn kannalta toimintarajoitteiset hyötyisivät säännöllisestä liikunnan harrastamisesta muuta väestöä enemmän.

Toimintarajoitteisten henkilöiden liikkumisen ja liikunnan tukemisessa korostuvat kunnalliset palvelut ja tukitoimet. Kunnan liikuntapalveluita ohjaavat muun muassa liikuntalaki, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait, sopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (CRPD) sekä maankäyttö- ja rakennuslaki, jotka luovat velvoitteen yhdenvertaisen liikuntakulttuurin aktiiviselle edistämiselle sekä eriarvoisuuden vähentämiselle liikunnassa.

Erityisliikunnanohjaajat liikunnan yhdenvertaisuuden asialla

Kuntien erityisliikunnanohjaajat ovat soveltavan liikunnan palveluiden kannalta keskeisiä toimijoita. Erityisliikunnanohjaajia on Suomessa tällä hetkellä noin 100 kunnassa. Virallista lukua on vaikea arvioida, koska kaikki soveltavan liikunnan parissa toimivat henkilöt eivät toimi erityisliikunnanohjaajan nimikkeellä. Selvitysten mukaan erityisliikunnanohjaajalla on merkittävä vaikutus toiminta-alueensa soveltavan liikunnan laajuuteen ja laatuun (Ala-Vähälä 2018).

Erityisryhmiin laskettavien henkilöiden määrä tulee tulevaisuudessa kasvamaan väestön ikääntyessä ja tunnistettaessa uusia vähemmistöjä. Kuntien taloudellinen tilanne ei oletettavasti tule kasvamaan lähivuosina, joten kaikkien erityisryhmien liikuttaminen ei voi jäädä yksin erityisliikunnanohjaajan harteille (Ala-Vähälä 2018, Pyykkönen & Rikala 2018). Kesällä 2020 käynnistettävän "Erityisliikunnanohjaaja  Kohti soveltavan liikunnan kehityskumppanuutta" -hankkeen tavoitteena on kuntien erityisliikunnanohjaajien työnkuvan tukeminen ja päivittäminen, jotta se vastaa paremmin tulevaisuuden haasteisiin.

Kohti soveltavan liikunnan kehityskumppanuutta

Hankkeessa etsitään uusia malleja erityisliikunnanohjaajantyön toteuttamiseksi. Tavoitteena on, että tulevaisuuden erityisliikunnanohjaajat toimivat soveltavan liikunnan koordinaattoreina, inkluusion konsultteina ja kehityskumppaneina. Erityisliikunnanohjaajat tukevat paikallisia yhdistyksiä, seuroja ja järjestöjä kaikille avoimen liikunnan järjestämisessä. Toimenkuvan päivittämisen mallina toimii Irlannin Special Inclusion Disability Officer -toimintamalli.

Hankkeen päämääränä on luoda uusia yhteistyöverkostoja ja vahvistaa soveltavan liikunnan asemaa eri sektoreilla. Tavoitteena on, että hankkeen lopussa kunnissa on enemmän soveltavan liikunnan osaajia ja että toimintarajoitteisten määrä liikunta- ja urheilupalveluiden käyttäjissä on lisääntynyt. Tällä hetkellä kuntien tukimuodot seuroille ja yhdistyksille kaikille avoimen liikunnan toteuttamiseksi vaihtelevat kuntien välillä ja sisällä (Sipilä 2019). Tästä syystä hankkeessa pyritään luomaan valtakunnalliset ohjeet ja suuntaviivat kunnille kaikille avoimen liikunnan tukemiseksi.

"Erityisliikunnanohjaaja  Kohti soveltavan liikunnan kehityskumppanuutta" -hankkeeseen on ilmoittautunut alkuvaiheessa mukaan seitsemän kuntaa ympäri Suomea. Mukana ovat: Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Lappeenranta, Naantali, Oulu, Pirkkala, Rovaniemi ja Tampere. Näitä kuntia yhdistää into päivittää erityisliikunnanohjaajan toimenkuvaa. Liikuntatieteellinen Seura käynnistää hankkeen kesällä 2020. Hankkeen etenemisestä tiedotetaan Liikuntatieteellisen Seuran verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Voit käydä tutustumassa kaikkiin liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisiin ja alueellisiin kehittämishankkeisiin, joille on myönnetty avustusta vuodelle 2020, opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla.

Lähteet:

Lisätietoa hankkeesta: liikuntatieteiden erityisasiantuntija Vilja Sipilä, vilja.sipila(at)lts.fi.