Liikuntatieteellinen Seura

Arkielämän terveystiedon lukutaito on tärkeä valmius. Se edistää nuorten terveellisiä elintapoja sosioekonomisesta asemasta riippumatta, kirjoittaa yliopistonlehtori Noora...
Hyvän hallintotavan vaalimisella on positiivisia seurauksia liikuntakentän toiminnalle. Hyvä hallintotapa lisää yhteisten menettelytapojen myötä niin toimijoiden sitoutumista...
Teemoina sote-uudistus ja yhdenvertaisuus liikunnan näkökulmasta.
Aktiivinen iäkäs elää pitempään. Kun ihminen sairastuu sydän- ja verenkiertoelimistön sairauteen hänen fyysinen aktiivisuutensa voi laskea ja liikunnan harrastaminen loppua....
Valmentajan kannattaa edistää ryhmähengen kehittymistä ja luoda motivoiva ja innostava ympäristö nuorille urheilijoille. Sitoutuminen ja vastavuoroisuus ovat tässä tärkeitä...
Kuntotestauspäivät 2016 järjestettiin Helsingissä Diakonissalaitoksen tiloissa 17.–18.3.2016. Päivien teemana oli taidon ja liikehallinnan testaaminen.
Motoriikan ongelmien varhainen tunnistaminen on tärkeää. Osa lapsista on vaarassa syrjäytyä yhteisistä leikeistä jo silloin, kun kehityksen kannalta keskeinen, leikkimiseen...
Liikuntakyselyt erottelevat huonosti terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvat henkilöt, mikä vääristää kuvaa väestön todellisesta liikuntakäyttäytymisestä....
Yhdenvertaisuuden edistäminen liikunnassa ei aina vaadi uusia resursseja. Toimintatapoja muuttamalla, asenteisiin vaikuttamalla sekä ihmisiä ja yhteistyökumppaneita osallistamalla...