Soveltavan liikunnan tutkimus- ja kehittämistyöryhmä on antanut suositukset ja toimenpide-ehdotukset Suomi Liikkeelle -ohjelmasta toimintarajoitteisten, vammaisten sekä pitkäaikaissairaiden näkökulmasta.

Suomi liikkeelle -ohjelman sihteeristö pyysi Soveltavan liikunnan valtakunnalliselta tutkimus- ja kehittämistyöryhmältä näkemyksiä ja toimenpide-ehdotuksia siitä, miten soveltava liikunta sisältyy Suomi Liikkeelle -ohjelmaan. Tutkimus- ja kehittämistyöryhmä valtuutti alatyöryhmän (Katja Borodulin, Ikäinstituutti, Sari Kokko, Näkövammaistenliitto, Toni Piispanen, Valtion liikuntaneuvosto, Vilja Prinkey ja Riikka Roitto, Liikuntatieteellinen Seura, sekä Aija Saari, Suomen Paralympiakomitea) valmistelemaan tarkastelun toimenpide-ehdotuksineen.

Soveltavan liikunnan työryhmä laati suositukset kuuden laajemman näkökulman huomioimiseksi koko ohjelmassa ja antoi lisäksi tarkennettuja ehdotuksia ohjelman toimenpiteiden (33 kappaletta) alatoimenpiteiksi (yhteensä 19 alatoimenpidettä). Koko Suomi liikkeelle -ohjelman Suomi liikkeelle -ohjelman toimenpiteiden toteuttamisen lähtökohdaksi työryhmä suosittelee yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisen lisäksi kaksoisstrategiaa viitaten YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaan yleissopimukseen ja yhdenvertaisuuslakiin (1325/2014). 

Soveltavan liikunnan tutkimus- ja kehittämistyöryhmä tulee esittelemään suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia opetus- ja kulttuuriministeriölle kesäkuussa 2024.

Tutustu toimenpide-ehdotuksiin