Soveltavan liikunnan määrittelevä sanastotyö hanke käynnistyi syksyllä 2021

Liikuntatieteellinen Seura ja Sanastokeskus käynnistivät loppuvuonna 2021 sanastotyön, jonka tavoitteena on soveltavaan liikuntaan ja paraurheiluun liittyvien käsitteiden määrittely, suositettavien termien valinta ja termien käytön selkeyttäminen.

Tausta

Soveltavan liikunnan termistö on ollut kovassa muutoksessa aina 1980-luvulta lähtien, kun perinteisestä biolääketieteellisestä ajatusmallista on vähitellen siirrytty vammaisuuden sosiaaliseen ajatusmalliin. Viimeisen 10 vuoden aikana soveltava liikunta on käsitteenä vakiintunut alan ammattilaisten käyttöön ja korvannut näin erityisliikunta -käsitteen. Nykyisin käytetään yhä tyypillisemmin myös käsitettä “kaikille avoin liikunta”. Uudet termit eivät kuitenkaan vakiinnu yhtä nopeasti arkikieleen. Vanhoihin termeihin törmää vielä usein.

Soveltavan liikunnan kohderyhmät käyttävät usein monien eri tahojen palveluja. Toimintarajoitteisuuteen ja soveltavaan liikuntaan liittyvät käsitteet vaihtelevat riippuen toimintaympäristöstä ja kontekstista. Termien kirjo vaikeuttaa dialogia ja kehittämistä, kun eri tahoilla ei ole yhteistä kieltä. Yhteisen käsitteistön puuttuminen tuottaa ongelmia myös tutkijoille ja kansainväliselle yhteistyölle.

Tavoitteet

Sanaston tavoitteena on selvittää soveltavaan liikuntaan ja paraurheiluun liittyvien keskeisten käsitteiden sisällöt ja antaa tarvittavat suositukset suomenkielisestä termistöstä sekä antaa vastineet suomen termeille ruotsiksi ja englanniksi. Käsitteet pyritään määrittelemään siten, että niitä voidaan käyttää yhdenmukaisesti.

Sanasto on tarkoitettu työvälineeksi soveltavan liikunnan ja paraurheilun parissa työskenteleville, mutta siitä on hyötyä kaikille näitä aiheita koskevia termejä ja määritelmiä tarvitseville. Sanasto tullaan julkaisemaan TEPA-termipankissa (https://termipankki.fi/tepa/fi/).

Lausuntokierros Otakantaa.fi -sivustolla

Liikuntatieteellinen Seura ja Sanastokeskus julkaisivat sanaston ensimmäisen version lausuntokierrokselle Otakantaa.fi -sivustolla. LTS ja Sanastokeskus kutsuivat soveltavaa liikuntaa ja paraurheilua tuntevia tahoja ja sidosryhmiä kertomaan mielipiteensä sanaston luonnoksesta. Sanastoluonnoksen kommentointipyynnön tavoitteena oli saada alaa tuntevilta tahoilta asiantuntijapalautetta. Lausuntokierros oli auki 15.8.-15.9.2022.

Sanastosta saatuja kommentteja käytetään hyväksi sanaston viimeistelyssä. Niillä voi vaikuttaa niin suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiin termeihin kuin määritelmiin ja huomautuksiin.

 

Aikataulu

Lausuntokierros on päättynyt.

Kierroksella saadut kommentit käydään läpi syys-lokakuussa 2022.

Valmis soveltavan liikunnan sanasto julkaistaan loppusyksystä 2022.