Liikunta & Tiede -lehden vertaisarviointiprosessin kulku

Vertaisarviointiprosessi käynnistyy, kun Liikunta & Tiede -lehden tutkimusartikkelien toimitusryhmän jäsenet tutustuvat tarjottuun käsikirjoitukseen. Ryhmä voi hylätä artikkeliehdotuksen, pyytää siihen muutoksia ennen sen lähettämistä arvioitavaksi tai aloittaa arviointiprosessin. Mikäli artikkelissa on teknisiä puutteita, niin toimittaja voi olla yhteydessä kirjoittajaan jo ennen toimitusryhmän kokousta. Kirjoitusohjeita noudattamalla kirjoittaja varmistuu siitä, että teksti otetaan käsittelyyn. Käsikirjoituksia voi jättää kahdesti vuodessa.

Liikunta & Tiede käyttää kahta arvioitsijaa. Toimitusryhmän asiantuntemuksensa perusteella valitsemaa vertaisarvioitsijaa pyydetään tehtävään sähköpostitse. Kutsussa määritellään lausunnon luonne ja arviointiaikataulu. Siihen sisältyy liitteenä käsikirjoituksen tiivistelmä ja tutkimusartikkelien toimitusryhmän kokoonpano. Mikäli arvioitsija ottaa tehtävän vastaan, niin hänelle lähetetään artikkeliteksti kokonaisuudessaan ja arviointilomakkeet.

Liikunta & Tieteen käytäntönä on se, että toinen arvioitsija pyydetään artikkelikäsikirjoitukseen liittyvältä liikuntatieteen alalta ja toinen emotieteestä. Tästä joudutaan joskus poikkeamaan. Vertaisarvioitsijoiden henkilöllisyyttä ei kerrota kirjoittajalle.

Asiantuntija saa arvioitavakseen nimettömän käsikirjoituksen. Jos hän tunnistaa kirjoittajan, tästä on kerrottava toimittajalle. Toimitusryhmä päättää tämän jälkeen arvioinnin jatkosta. Jos asiantuntijalla on ilmeinen eturistiriita käsikirjoituksen sisällön ja/tai kirjoittajan kanssa tai sidonnaisuuksia kirjoittajaan, hänen tulee kieltäytyä arvioinnista.

Lausunnon tarkoituksena on antaa toimitusryhmälle asiantuntijanäkemys tarjotun käsikirjoituksen julkaisukelpoisuudesta. Sen odotetaan myös auttavan kirjoittajaa käsikirjoituksen työstämisessä julkaisukelpoiseksi. Lausunnossa voi esittää tekstiä julkaistavaksi sellaisenaan, pienin muutoksin, huomattavin muutoksin tai hylättäväksi. Kirjoittaja saa lausunnon käyttöönsä. Lausunnon lisäksi arvioitsija voi palauttaa käsikirjoituksen sähköisessä muodossa merkintöineen siten, että hänen henkilöytensä ei ole tunnistettavissa.

Asiantuntijalausunto kirjoitetaan asiallisesti, kannustavasti ja perustellen. Henkilökohtaiset ilkeydet ja tylyys eivät kuulu asiaan. Lausuntoa kirjoittaessaan voi kysyä itseltään, millaista kritiikkiä haluaisi saada työnsä tueksi. Toimitusryhmän sihteeri voi tarvittaessa muokata lausuntoa pehmentämällä tarpeetonta tylyyttä tai poistamalla lausunnon antajan henkilöyden paljastavia yksityiskohtia. Mikäli pyydetyt lausunnot poikkeavat suuresti toisistaan, niin toimitusryhmä pyytää kolmannen arvioitsijan kannan tekstistä.

Arviointia tukevat muun muassa seuraavat kysymykset, jotka soveltuvat myös kirjoittajan itsearvioinnin välineiksi:

Jos asiantuntija pitää käsikirjoituksen lähteitä tai niiden käyttöä puutteellisena, hänen odotetaan auttavan kirjoittajaa nimeämällä artikkelia oleellisesti täydentävä kirjallisuus ja mahdolliset uudet lähteet. Jos käsikirjoitus on vahvasti päällekkäinen aiemmin julkaistun aineiston kanssa, tästä on ilmoitettava toimitusryhmälle.

Myös epäily plagiarismista sekä sitaattien tai lähteiden merkinnän puutteet on mainittava. Suorissa sitaateissa on käytettävä asianmukaisesti lainausmerkkejä ja ne on varustettava yksityiskohtaisella lähdemerkinnällä.

Toimitusryhmä antaa lausunnon antamiseen määräajan. Aikaa on tavallisesti käytössä neljä viikkoa. Sihteerin kanssa on sovittava mahdollisista aikataulumuutoksista.

Kaikkia käsikirjoituksia ja niihin liittyvää materiaalia suojaa tekijänoikeus. Ne ovat luottamuksellista aineistoa, jota pitää käsitellä sen mukaisesti. Teksteistä ei saa keskustella eikä niitä saa näyttää ulkopuolisille. Julkaisemattoman käsikirjoituksen sisältöä ei saa käyttää omaksi edukseen ilman lupaa.

Liikunta & Tiede -lehden toimitusryhmä laatii lausunnoista yhteenvedon, jossa se ottaa esille erityisesti muutoksia vaativat käsikirjoituksen osat. Kirjoittaja saa kuukauden aikaa muokata käsikirjoitustaan. Hän vastaa kummallekin arvioitsijalle erikseen. Kirjoittajan on kerrottava omassa lausunnossaan, miten hän on reagoinut palautteeseen. Kaikkia muutoksia ei ole tarpeen tehdä, mutta kirjoittajan on kyettävä perustelemaan ratkaisunsa. Kirjoittajan lausunto ja muokattu käsikirjoitus lähetetään arvioitsijalle, joka ottaa kantaa tekstin julkaisukelpoisuuteen tehtyjen muutosten riittävyyden pohjalta. Lopullisen julkaisupäätöksen tekee lausuntojen pohjalta toimitusryhmä.

Kirjoittaja pidetään ajan tasalla käsikirjoituksen käsittelyn aikana. Hän saa tiedon artikkelin vastaanottamisesta toimitukseen, arvioinnin aloittamisesta, arviointilausunnoista ja julkaisupäätöksestä. Toimittaja lähettää julkaisupäätöksen jälkeen kirjoittajalle taittoa edeltävät viimeistelyohjeet. Graafikko toimittaa kirjoittajalle vedoksen luettavaksi ennen painamista. Valmis artikkeli ilmestyy yhtä aikaa painetussa Liikunta & Tiede -lehdessä ja pdf-muodossa LTS:n verkkosivuilla. Teksti voidaan julkaista myös erillisenä verkkoartikkelina. Arviointi- ja julkaisuprosessi kestää kokonaisuudessaan 8–9 kuukautta.

Lisätietoja: Jouko Kokkonen, p. 010 778 6609, jouko.kokkonen(at)lts.fi.