Blogi

Kirjoittaja:

Heli Sohkanen

Julkaistu:

23.08.2022

Jaa:

Jyväskylässä soveltavaa liikuntaa edistetään verkostoyhteistyöllä

Jyväskylässä soveltavaa liikuntaa edistetään verkostoyhteistyöllä
Kuva: Maarit Hohteri / Helsingin kaupunki

Jyväskylän liikuntapalvelut ovat jo pitkään kehittäneet ja tarjonneet soveltavan liikunnan palveluita yhdessä paikallisten seurojen ja yhdistysten kanssa. Verkostoyhteistyö mahdollistaa monipuolisen soveltavan liikunnan tarjonnan kuntalaisille.

Jyväskylässä on arviolta noin 30000 soveltavan liikunnan asiakasta. Soveltavalla liikunnalla tarkoitetaan liikuntaa, johon toimintarajoitteiset henkilöt voivat osallistua vamman, sairauden tai toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi, jos heillä ei ole mahdollisuutta osallistua yleisesti tarjolla oleviin liikuntaryhmiin.

Vaikka päävastuu soveltavan liikunnan järjestämisestä on kunnalla, eivät liikuntapalvelut yksin pysty vastaamaan palveluiden tarpeeseen. Avuksi tarvitaan kolmatta sektoria ja muita yhteistyökumppaneita. Teemme yhteistyötä soveltavan liikunnan verkostossa, johon kuuluvat Jyväskylän kaupungin terveyttä ja hyvinvointia edistävät liikuntapalvelut, vammais- ja pitkäaikaissairaiden yhdistykset ja liikuntaseurat. Lisäksi teemme yhteistyötä vammaispalveluiden ja terveyspalveluiden kanssa.

Olemme mukana Liikuntatieteellisen Seuran Erityisliikunnanohjaaja – kohti kehityskumppanuutta -hankkeessa. Hankkeessa tavoitteenamme on viestinnän ja yhteistyön kehittäminen sekä uusien soveltavan liikuntakokeilujen tarjoaminen. Kerromme soveltavan liikunnan palveluista sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuilla. Hankkeen aikana vahvistamme myös kunnan poikkihallinnollista viestintää ja kehitämme lähikuntien yhteistyötä. Lisäksi lisäämme seurayhteistyötä ja liikuntamahdollisuuksia toimintarajoitteisille aikuisille sekä panostamme liikuntatapahtumien saavutettavuuteen. Lainaamme myös soveltavan liikunnan välineitä kuntalaisille.

Opinnäytetyöstä potkua toiminnan kehittämiseen

Toimin Jyväskylässä soveltavan liikunnan vastaavana liikunnanohjaajajana. YAMK-opinnäytetyössäni kehitin Jyväskylän soveltavan liikunnan verkostotyöskentelyä. Verkostotyöllä voimme edistää kaikille avointa liikuntaa ja osallisuutta. Verkostotyön kehittämisessä hyödynsin olemassa olevia verkostoja sekä meneillään olevia hankkeita. Verkoston toimintamalliin sain kehitysideoita verkoston työpajasta sekä Lounais-Suomen Liikunnan Rajattomasti liikuntaa -kumppanuusverkostosta.

Soveltavan liikunnan verkostotapaamisen työpajassa pohdimme verkoston vahvuuksia ja mahdollisuuksia. Lisäksi arvioimme tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla tavoitteisiin päästään. Tärkeäksi nousi verkoston tavoitteiden kirkastaminen kaikille osallistujille sekä tutuksi tuleminen. On tärkeää, että toimijat tietävät millaista liikuntatarjontaa ja asiantuntemusta verkoston kautta on saatavilla. Tämä vahvistaa keskinäistä luottamusta. Tärkeiksi koettiin myös säännölliset yhteiset tapaamiset.

Lounais-Suomesta otimme opiksi idean liikuntajohtajien sitouttamisesta mukaan soveltavan liikunnan verkostotyöhön. Verkostossa tulisi olla mukana kuntien erityisliikunnanohjaajia, mutta tämän lisäksi kuntiin tarvitaan myös liikuntapäättäjistä koostuva ohjausryhmä.

Tällä hetkellä Jyväskylän soveltavan liikunnan verkostossa panostamme verkostotyökirjan työstämiseen, tapaamisiin, viestintään ja yhteisen vuosikellon työstämiseen. Verkoston jäsenet määrittelevät tavoitteet sille, mikä on riittävä lopputulos toiminnasta. Toiminnan läpinäkyvyys, selkeä työnjako ja tiedon sujuva liikkuminen tehostavat verkoston toimintaa. Vastaavana liikunnanohjaajana toimin verkoston veturina.

Verkoston myötä yhdistykset ja seurat järjestävät yhteistyössä kaikille avointa liikuntaa. On ollut hienoa huomata, miten verkostossa uutta yhteistyötä ja osaamista syntyy yhdistelmällä eri toimijoiden osaamista ja näkökulmia. Tulevaisuudessa tavoitteena on verkostotyöskentelyn vakiintuminen ja laajentaminen lähikuntiin.

Viestintätaidot ja kunnan vetovastuu korostuvat verkostotyössä

Viestinnän tärkeys korostui opinnäytetyössäni. Myös jo aikaisemmissa verkostotapaamisissa aihe on nostettu esille. Koen, että verkoston nimellisellä johtajalla on päävastuu verkoston viestinnästä. Yhdistystoimijat ovat monesti vapaaehtoisia ja näin ollen heidän ajankäyttönsä on rajallista.

Soveltavan liikunnan palvelut muuttuvat entistä enemmän yhteistyöverkostoissa järjestettäviksi. Verkostoyhteistyöhön ja sen johtamiseen tulee panostaa kunnissa tulevaisuudessa. Laissa määriteltyjen kunnan peruspalveluiden lisäksi kunnan ja kolmannen sektorin sekä muiden toimijoiden välisellä yhteistyöllä voidaan luoda entistä parempia osallistumismahdollisuuksia ja vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia. Parhaassa tapauksessa verkoston toiminnasta tulee osa kunnan arkea.

Heli Sohkanen
liikunnanohjaaja (YAMK)
Vastaava liikunnanohjaaja, Jyväskylän kaupunki

Tutustu Soveltavan liikunnan verkostoyhteistyön kehittäminen Jyväskylässä -opinnäytetyöhön (YAMK)