Tuoreita väitöstutkimuksia

Poimintoja liikunta- ja terveystieteiden sekä liikuntakulttuuriin ja -politiikkaan liittyvistä tuoreista väitöstutkimuksista suomalaisissa yliopistoissa. Mikäli huomaat, että listasta puuttuu jokin tuore väitöstutkimus, niin ilmoitathan väitöksen tiedot sähköpostitse media(at)lts.fi.

Vuoden 2020 väitöstutkimuksia

18.9.2020
KM, THM Aila Pikkaraisen
aikuiskasvatustieteen väitöskirjan "Ikääntyneiden aikuisten toimijuus kuntoutuksessa" tarkastustilaisuus pidetään 18.9.2020 alkaen klo 12 Jyväskylän yliopistossa, RUU D104 Helena. Tilaisuutta voi seurata etänä tämän linkin kautta: https://r.jyu.fi/dissertation-pikkarainen-180920.

Aila Pikkarainen tutki ikääntyneiden aikuisten toimijuutta ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa. Pikkarainen hyödynsi väitöstutkimuksessaan aikuiskasvatustieteessä kehitettyä subjektikeskeistä sosiokulttuurista (SCSC) lähestymistapaa toimijuuteen. Monitieteinen ja -menetelmäinen laadullinen väitöskirjatutkimus koostuu kuntoutustilanteiden havainnointiaineistoista sekä kuntoutustyöntekijöiden fokusryhmäkeskusteluista.

Tutkimustulokset osoittivat, että kuntoutuksessa ikääntyneiden aikuisten toimijuutta määrittivät ajallisuus ja elämänkulku toimijuuden yksilöllisinä tekijöinä. Toimijuuden kontekstuaalisina tekijöinä SCSC-viitekehyksessä olivat vertaiskuntoutujat ja työntekijöiden puhetavat. Väitöskirjan verkkoversio.

11.9.2020
TtM Marleena Rossin
fysioterapian väitöskirjan "Back Pain in Youth – Occurrence and Risk Factors" takastettiin Jyväskylän yliopistossa 11.9.2020. Väitöskirjan verkkoversio.

4.9.2020
TM Titta Kontron
liikuntalääketieteen väitöskirjan "Relationships between Physical Activity, Smoking, Alcohol Use, and Health among Finnish Male Former Elite Athletes" tarkastettiin 4.9.2020 Jyväskylän yliopistossa.

Väitöstutkimuksen mukaan loukkaantumiseen päättynyt urheilu-ura lisää riskiä alkoholin liikakäyttöön. Huippu-urheilutaustasta on myös hyötyä; entiset huippu-urheilijat elävät keskimäärin 2–3 vuotta pidempään kuin veljensä. Myöhemmällä iällä urheilijat myös arvioivat terveytensä paremmaksi, harrastivat liikuntaa enemmän ja tupakoivat vähemmän kuin veljensä. Harrastetulla lajilla on eliniälle merkitystä: kestävyyslajien urheilijat elävät pidempään kuin voimalajien harrastajat. Väitöstutkimukseen osallistu yli 2500 mieurheilijaa. Väitöskirjan verkkoversio.

TtM Outi Ilveksen fysioterapian väitöskirjan "Effectiveness of progressive, therapeutic home-exercise after lumbar fusion surgery. A randomized controlled trial." tarkastettiin 4.9.2020 Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

28.8.2020
LL Hanna-Maria
Roitton lääketieteen väitöskirja"Relationship of neuropsychiatric symptoms with falls, psychotropic drug use and quality of life among people with dementia" tarkastettiin 28.8.2020 Helsingin yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

LL Sara Kaartisen lääketieteen väitöskirja "Diversity of sport activities, leisure-time physical activity, and spinal pain: A Finnish Twin Study" tarkastettiin 28.8.2020 Helsingin yliopistossa.

Kaartinen tutki väitöskirjassaan liikunnan monipuolisuuden hyötyjä. Toistuva, yksipuolinen harjoittelu on riski nuorten urheilijoiden loukkaantumisille, rasitusvammoille, loppuun palamiselle ja jopa liikunnan lopettamiselle. Myös monet aikuisurheilijat raportoivat lajeilleen tyypillisistä rasitusvammoista ja ylikuormituksesta, jotka voivat olla seurausta yksipuolisesta harjoittelusta. Väitöskirjan verkkoversio.

21.8.2020
YTM Veera Koskisen
sosiologian väitöskirjan ”Building skills for lifelong wellness: An empirical study on the wellness-oriented lifestyle” tarkastustilaisuus pidettiin 21.8.2020 (Jyväskylän yliopisto). Väitöskirjan verkkoversio.

Koskisen väitöstutkimus osoittaa, että wellness on muutakin kuin kulutustrendi. Hyvinvoinnin edistämiseen kannustava puhe on nyt voimakkaasti läsnä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.

Elintason nousu ja elinajanodotteen pidentyminen ovat muokanneet ikääntyvien elämäntyylejä aktiivisempaan suuntaan. Tämä näkyy myös hyvinvoinnin edistämiseen liittyvissä asenteissa ja kuluttamisessa. Esimerkiksi personoidut hyvinvointipalvelut, hyvinvointiteknologia ja hyvinvointielämykset ovat tulleet osaksi arkista itsehoitoa. Tutkimuksesta käy ilmi, että wellness-kulutus koetaan tärkeäksi myös siksi, että elämän halutaan säilyvän omatoimisena ja omaehtoisena mahdollisimman pitkään.

16.6.2020
VTM Katri Kostamon
väitöskirja "Hyöty liikuntaan kannustavana, arkiliikunta hyötyjä tuovana - Keskiasteen opiskelijoiden tulkintoja liikkumisensa lisääntymisestä" tarkastustilaisuus pidettiin etäyhteydellä 16.6.2020 (Helsingin yliopisto). Väitöskirjan verkkoversio.

Liikunnan lisäämiseen kannustavat tekijät näyttävät kietoutuvan hyötyjen ympärille eli koetaanko liikkumisesta olevan itselle hyötyä ja millaisena itseä hyödyttävä liikkuminen ymmärretään. Katri Kostamo tarkasteli väitöstutkimuksessaan, millaiset merkitykset voivat innostaa nuoria lisäämään liikkumistaan. Pelkkä terveyshyötyjen korostaminen ei aina riitä. Liikuntaan liittyy monenlaisia merkityksiä, ja ne saattavat olla erilaisia eri elämänvaiheissa. Tieto siitä, että kevytkin liikunta on hyödyksi, vaikuttaisi motivoivan etenkin vähän liikkuvia nuoria.

29.5.2020
TtM, PsM Hannele Polun
gerontologian ja kansanterveyden väitöskirjan "Associations of hearing difficulties, life-space mobility, quality of life and depressive symptoms among older adults" tarkastustilaisuus pidettiin etäyhteydellä 29.5.2020 (Jyväskylän yliopisto).  Väitöskirjan verkkoversio.

Hannele Polku on selvittänyt väitöstutkimuksessaan ikääntyneiden ihmisten kuulovaikeuksien ja kuulolaitteesta koetun hyödyn yhteyttä liikkumiseen ja elämänlaatuun. Lisäksi hän tarkasteli elinpiirissä liikkumisen yhteyttä masennusoireiden esiintymiseen.

Tulosten mukaan kuulolaitteen käytöstä enemmän hyötyä kokevilla henkilöillä liikkumisaktiivisuus on suurempaa verrattuna niihin, joiden kokema hyöty on vähäisempi. Vähentynyt liikkumisaktiivisuus oli yhteydessä suurempaan masennusoireiden määrään. Asianmukaisilla apuvälineillä, kuten henkilölle sopivan kuulolaitteen käytön avulla, voidaan mahdollisesti lievittää kuulon heikentymisen aiheuttamia vaikeuksia ja tukea ikääntyneiden henkilöiden aktiivista osallistumista yhteiskuntaan.

27.5.2020
LitL Olli Paakkarin
terveyskasvatuksen väitöskirjan "Developing an instrument for measuring health literacy among school-aged children" tarkastustilaisuus pidettiin etäyhteydellä 27.5.2020 (Jyväskylän yliopisto). Väitöskirjan verkkoversio.

Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tietoa on nykyisin saatavilla valtavasti. Kyky suodattaa informaatiotulvaa ja ymmärtää lukemaansa nouseekin yhä tärkeämmäksi. LitL Paakkari selvitti väitöstutkimuksessaan lasten ja nuorten terveyden lukutaitoa ja kehitti sen mittaamiseen soveltuvan työkalun. Mittari mahdollisti laajamittaisen kouluikäisten terveyden lukutaidon arvioinnin Suomessa. Mittarilla kyettiin myös vertaamaan suomalaisnuorten terveyden lukutaitoa eurooppalaisten nuorten vastaavaan.

8.5.2020
LL Eveliina Heikkalan
lääketieteen väitöskirja ”Co-occurrence of unhealthy behaviours and psychosocial problems among adolescents, with special reference to low back and multisite musculoskeletal pains during adolescence and labour market exclusion in early adulthood” tarkastettiin 8.5.2020 Oulun yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

Epäterveelliset elintavat ja psykososiaaliset ongelmat altistavat nuoria tuki- ja liikuntaelinkivuille sekä lisäävät riskiä työelämästä syrjäytymiseen
Lääketieteen lisensiaatti Eveliina Heikkala selvitti väitöstutkimuksessaan 15–16-vuotiaiden nuorten epäterveellisten elintapojen ja psykososiaalisten ongelmien yhtäaikaista esiintymistä ja yhteyttä nuoruuden alaselkäkipuun ja toistuvaan, usealla kehon alueella esiintyvään tuki- ja liikuntaelinkipuun. Lisäksi hän tutki yhteyttä työelämään kiinnittymättömyyteen viiden vuoden seurantajaksolla 25–29-vuoden iässä.

Tutkimus osoitti, että nuorten epäterveelliset elintavat ja psykososiaaliset ongelmat esiintyvät usein yhdessä. Esimerkiksi vähäisesti liikkuvilla ja runsaasti istuvilla psykologisista ongelmista kärsivillä nuorilla oli usein ylipainoa tai riittämätön unen määrä. Nämä nuoret olivat alttiita tuki- ja liikuntaelinkivuille ja työelämän ulkopuolelle jäämiselle varhaisaikuisuudessa.

13.3.2020
LitM Tanja Matarman
lastentautiopin väitöskirja ”Associations between motor skills, physical activity, and sedentary behavior – Early childhood in focus” tarkastettiin 13.3.2020 Turun yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

Tanja Matarma selvitti väitöstutkimuksessaan motoristen taitojen eri osa-alueiden, hienomotoriikan, vartalon ja käsien koordinaation sekä voiman ja ketteryyden, yhteyttä liikunta-aktiivisuuteen 5–6-vuotialla lapsilla. Alle kouluikäisten lasten motoristen taitojen ja liikunta-aktiivisuuden välillä ei löytynyt tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. Tutkimukseen osallistuneilla normaalipainoisilla lapsilla oli ylipainoisia tai lihavia lapsia paremmat tulokset lähes kaikilla motoristen taitojen osa-alueilla. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että vanhempien fyysinen aktiivisuus ja paikallaanolo sekä koulutustaso ja lapsen osallistuminen kodin ulkopuoliseen päivähoitoon olivat yhteydessä lapsen fyysiseen aktiivisuuteen ja joihinkin motorisiin taitoihin varhaislapsuudessa.

28.2.2020
TtM Anna-Maija Jäppisen fysioterapian väitöskirja “Patient education in physiotherapy in total hip arthroplasty-patients’ and physiotherapists’ conceptions” tarkastettiin 28.2.2020 Jyväskylän yliopistossa.

Anna-Maija Jäppinen syventyi väitöskirjatutkimuksessaan lonkan tekonivelpotilaiden ja fysioterapeuttien käsityksiin potilasohjauksesta. Tulokset osoittivat, että olennaista fysioterapeuttisessa ohjauksessa on tieto, taito ja kehon ymmärtäminen. Fysioterapeutin tulee huomioida potilaat yksilöinä ja toimia yhteistyössä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Tutkimuksesta muodostui fysioterapeuttisen potilasohjauksen malli, jota voidaan hyödyntää fysioterapeuttien koulutuksen kehittämisessä. Mallissa korostuu se, että potilas oppisi vastaamaan omasta kuntoutumisestaan fysioterapeuttisen ohjauksen avulla.

14.2.2020
MSc Aung Pyaen
väitöskirja ”The Use of Digital Games to Enhance the Physical Exercise Activity of the Elderly: A Case of Finland” tarkastettiin 14.2.2020 Turun yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

Pelaaminen voi auttaa parantamaan vanhusten fyysistä ja toiminnallista terveyttä. MSc Aung Pyae tutki suomalaisen hiihtopelin hyödyntämistä vanhusten fyysisen ja toiminnallisen terveyden ylläpitämisessä. Lupaavat tutkimustulokset Suomesta ja Japanista antavat viitteitä siitä, että pelejä voitaisiin hyödyntää myös vanhusten kuntoutuksessa.

Hiihtopeliä testattiin 21 suomalaisvanhuksen kanssa. Lisäksi vertailutesti järjestettiin Japanissa 24 japanilaisvanhuksen kanssa. Tutkimustulokset osoittivat, että suomalaisvanhukset, jotka eivät olleet koskaan pelanneet digitaalisia pelejä ennen tutkimusta, kokivat pelin positiivisesti ja heidän motivaationsa käyttää sitä oli korkea. Pelien käyttö tavanomaisen fyysisen harjoittelun ohella voisi Pyaen mukaan edistää vanhusten kunnon ylläpitoa. Tutkimuksessa havaittiin, että myös japanilaisvanhusten kokemukset olivat samanlaisia ja hiihtopeli sopi hyvin käytettäväksi myös Suomen ulkopuolella.

7.2.2020
ETM Maria Heikkilän
väitöskirja "Nutrition knowledge and skills among young endurance athletes" tarkastettiin 7.2.2020 Helsingin yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

Hyvä ravitsemustila vaikuttaa merkittävästi urheilijan terveyteen, kehittymiseen, suorituskykyyn ja palautumiseen. Harhaluulot ja väärinymmärrykset voivat johtaa ruokavalintoihin, jotka eivät tue urheilemista parhaalla mahdollisella tavalla.

ETM Maria Heikkilä selvitti väitöstutkimuksessaan, millaista nuorten suomalaisten kestävyysurheilijoiden ravitsemusosaaminen on ja miten ravitsemukseen liittyviä tietoja ja taitoja voidaan parantaa. Nuorten kestävyysurheilijoiden ravitsemustietoja voidaan parantaa merkittävästi huolellisesti suunnitellulla, vuorovaikutteisella, ryhmämuotoisella ravitsemusohjauksella.

31.1.2020
TtM Heikki Pentikäisen
liikuntalääketieteen väitöskirja "Cardiorespiratory fitness, muscle strength, brain volumes and cognition in aging men and women: A population-based study" tarkastettiin 31.1.2020 Itä-Suomen yliopistossa.

20.1.2020
M.Sc. András Hegyin biomekaniikan väitöskirjan "Within- and between-muscle hamstring electromyography activity in various exercises and at different running speeds" tarkastettiin 20.1.2020 Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

András Hegyin selvitti väitöstutkimuksessaan lihaksen sisäisiä ja lihasten välisiä eroja kaksipäisen reisilihaksen ja puolijänteisen lihaksen aktiivisuuksissa monikanavaisella pinta-elektromyografialla (EMG) mitattuna. Useimmissa takareisi- ja juoksuharjoitteissa kaksipäisen reisilihaksen aktiivisuus oli pienintä lihaksen proksimaalisessa osassa. Lihasten alueelliset erot EMG-aktiivisuudessa olivat riippuvaisia harjoitteesta. Puolijänteisen lihaksen osalta aktiivisuus jakautui osassa harjoitteista tasaisesti koko lihaksen pituudelta, mutta toiset liikkeet aktivoivat lihaksen keski- tai proksimaalista osaa eniten. Tutkimustulosten mukaan kattavan lihasaktiivisuuden kuvaamiseen tulisi käyttää monikanavaista EMG:tä eikä esimerkiksi yksittäistä EMG-elektrodiparia.

17.1.2020: Kunnan liikuntapalveluiden kehittämisessä kaivataan aitoa asiakasymmärrystä: ”Vähän liikkuvaa ei tavoiteta jumppatunnilta”
LtM Paula Harmokivi-Salorannan tuotantotalouden väitöskirja "Käyttäjät liikuntapalvelujen kehittäjinä -käyttäjälähtöisessä palveluinnovaatioprosessissa käyttäjien tuottama tieto tutkimuksen kohteena" (User as the developers of sport services - a study of the knowledge provided by users in a user-driven service innovation) tarkastettiin 17.1.2020 Lappeenrannan–Lahden teknillisessä yliopistossa. Väitöskirjan verkkoversio.

Kuntien liikuntapalveluiden kehittämisessä tarvitaan aitoa asiakasymmärrystä. Ongelmana on tavoittaa vähän liikkuvat kuntalaiset mukaan suunnitteluun. Paula Harmokivi-Salorannan väitöstutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaista tietoa käyttäjälähtöinen palveluinnovaatioprosessi tuottaa ja miten sitä voidaan hyödyntää liikuntapalvelujen kehittämisessä. Tutkimuksen tuloksena saavutettiin seitsemää tiedon muotoa: deklaratiivista, kokemuksellista, produktiivista, tunne- ja taitotietoa sekä käyttäjälähtöistä että yhteisölähtöistä sosiokulttuurista tietoa. Nämä lisäsivät käyttäjäymmärrystä ja tuottivat konkreettisia kehittämisideoita liikuntapalveluihin. Tutkitun toimintamallin hyödyntäminen edellyttää kunnilta uusia työskentelytapoja ja palveluiden laajempaa tarkastelua, jossa huomioidaan koko ihmisen elinkaari.

17.1.2020: Kaupunkiympäristön ja -liikkumisen rytmisyyden tarkastelu lisää urbaanien prosessien ymmärrystä
HM Jani Tartian yhdyskuntasuunnittelun alaan kuuluva väitöskirja "The Temporality and Rhythmicity of Lived Street Space" tarkastettiin 17.1.2020 Tampereen yliopistossa. Väitöskirja on luettavissa verkkoversiona.

Kaupunki ei ole vain rakennuksia, katuja ja puistoja, vaan sillä on myös omat ajalliset ja toistuvat rytminsä. Ne muodostuvat siitä, miten ihmiset kaupungissa liikkuvat ja millaisia kokemuksia tai muistoja heillä kaupunkiin liittyy. Jani Tartia selvitti väitöstutkimuksessaan toistuvan ja rutiininomaisen arkiliikkumisen merkitystä ympäristösuhteen ja -kokemuksen sekä kaupunkitilan muodostumisessa.

11.1.2020: Luonnossa liikkumisesta helpotusta stressiin
FM Tytti Pasasen psykologian alaan kuuluva väitöskirja "Everyday physical activity in natural settings and well-being: Direct connections and psychological mediators" tarkastettiin 11.1.2020 Tampereen yliopistossa. Väitöskirja on luettavissa verkkoversiona.

Tytti Pasanen havaitsi väitöstutkimuksessaan, että luontoympäristöissä liikkumisella on liikunnan tunnettujen hyötyjen lisäksi myönteinen yhteys sekä välittömiin arvioihin liikunnan jälkeisestä olotilasta että pidempikestoiseen hyvinvointiin. Tutkimuksessa tarkasteltiin jokapäiväisten luontokäyntien suhdetta mielialaan, elpymiseen ja hyvinvointiin, ja psykologisia tekijöitä, jotka selittävät näitä suhteita.

Vuoden 2019 väitöstutkimuksia

13.12.2019: Paljon terveyspalveluita käyttävät asiakkaat hyötyvät yksilöllisestä terveysvalmennuksesta
TtM Kirsi Kivelän
hoitotieteen väitöskirja "Terveysvalmennuksen vaikuttavuus paljon terveyspalveluita käyttäville asiakkaille perusterveydenhuollossa" tarkastettiin 13.12.2019 Oulun yliopistossa. Väitöskirja on luettavissa verkkoversiona.

5.12.2019: Vähän liikkuvat nuoret liikkeelle pelin avulla
LtM Riitta Pykyn
liikuntalääketieteen väitöskirja "Physical activity and sedentary behaviour in young men: the determinants and effectiveness of a tailored, mobile, gamified intervention" tarkastettiin 5.12.2019 Oulun yliopistossa. Väitöskirja on luettavissa verkkoversiona.

29.11.2019: Liikunta vaikuttaa tuntoaistin ja kivun käsittelyyn aivokuorella
TtM Pekka Hautasaaren
liikuntalääketieteen väitöskirja "Exercise effects on early cortical somatosensory and nociceptive processing in the human brain" tarkastettiin 29.11.2019 Jyväskylän ylipistossa. Väitöskirja on luettavissa verkkoversiona.

22.11.2019
FM Tapani Hautamäen
Suomen historian alaan kuuluva väitöskirja ”Menestyksen ja romahduksen tie. Suomalainen urheilujohtaminen 1960-luvulta vuoteen 2018” tarkastettiin 22.11.2019 Itä-Suomen yliopistossa.

8.11.2019
LL Paula Iso-Markun
väitöskirja "Relationships between physical activity, dementia mortality, and cognition in Finnish twins" (Liikunnan, muistisairauskuolleisuuden ja kognition väliset yhteydet suomalaisilla kaksosilla) tarkastettiin 8.11.2019 Helsingin yliopistossa.

4.10.2019
TtM Marja Hultin
hoitotieteen alan väitöskirja "Work ability and health of unemployed persons: focusing on promoting factors" tarkastettiin 4.10.2019 Itä-Suomen yliopistossa.

4.10.2019
LitL Terhi Huovisen liikuntapedagogiikan väitöskirja "Oppilaiden osallistumista ja fyysistä aktiivisuutta edistävä liikunnanopetus perusopetuksen heterogeenisessa oppilasryhmässä" tarkastettiin 4.10.2019 Jyväskylän yliopistossa.

27.9.2019
J.D., MBA Mark Doddsin
markkinoinnin väitöskirja "The impact of Corruption on Sport Sponsorship" tarkastettiin 27.9.2019 Jyväskylän yliopistossa.

23.8.2019
KTM Harry Köhlerin
väitöskirja "Hoitava viestintä - Lääkärin vaikuttava viestintä potilaskohtaamisessa" (Healing communication. Effective communication by physicians at patient encounters) tarkastettiin 23.8.2019 Helsingin yliopistossa.

16.8.2019
TtM Sinikka Lotvosen väitöskirja "Palvelutaloon muuttaneiden ikääntyneiden fyysinen toimintakyky, sen muutos ja toimintakykyyn yhteydessä olevat tekijät ensimmäisen asumisvuoden aikana" tarkastettiin 16.8.2019 Oulun yliopistossa.

9.8.2019
TtL Aija Töytärin
fysioterapian väitöskirja "Näkökulmia ammattikorkeakouluopettajan oppimiseen ja osaamishaasteisiin" tarkastettiin 9.8.2019 Helsingin yliopistossa (Arppeanum-auditorio, Snellmaninkatu 3, Helsinki).

22.7.2019
M.Sc. Valeria Rosson
biomekaniikan väitöskirja "Biomechanics in Paralympic Cross-Country sit skiing; Evidence-based tests for classification” tarkastettiin 22.7.2019 Italiassa (Politecnico di Torino).

29.6.2019
LitM Olli Ohtosen
biomekaniikan väitöskirja "Biomechanics in cross-country skiing skating technique; measurement techniques of force production and ski properties" (Jyväskylän yliopisto) tarkastettiin 29.6.2019 Sokos Hotel Vuokatissa.

8.6.2019
KTM Petra Sippolan
talousoikeuden alaan kuuluva väitöskirja ”Tavaramerkki liikuntapalvelun tuotteistamisessa – kun jumppa ei ole enää pelkkää jumppaa” tarkastettiin 8.6.2019 Seinäjoella. Sippola on tehnyt väitöstutkimuksensa Vaasan yliopistoon.

31.5.2019
MD Piryanka Motianin
kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen alan väitöskirja ”Exercise training-induced effects on brown and white adipose tissue metabolism in humans: positron emission tomography studies in health and insulin resistance” tarkastettiin 31.5.2019 Turun yliopistossa.

24.5.2019
TtM Tuomas Honkasen
biomekaniikan väitöskirja “Fighter Pilots’ Physical Performance and Spinal-injury Induced Flight Duty Limitations” tarkastettiin 24.5.2019 Jyväskylän yliopistossa.

17.5.2019
FM Tiina E. Laatikaisen
maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan alan väitöskirja "Terveyttä ja aktiivista ikääntymistä tukevat ympäristöt" tarkastettiin 17.5.2019 Aalto-yliopistossa.

5.4.2019
TtL Merja Kurunsaaren
fysioterapian väitöskirja "Perspectives on physiotherapy students’ professional competence development during their education" tarkastettiin 5.4.2019 Jyväskylän yliopistossa.

26.3.2019
LitM Maria Küüsmaa-Schildtin
valmennus- ja testausopin väitöskirja "Combined Strength and Endurance Training: Effects of Time and Order of the Training on Adaptations in Neuromuscular and Cardiorespiratory Performance, Muscle Hypertrophy, Serum Hormone Concentrations and Wellbeing" tarkastettiin 26.3.2019 Jyväskylän yliopistossa.

8.3.2019
TtM Tiia Kekäläisen
gerontologian ja kansanterveyden väitöskirja "Leisure activities and well-being in midlife and older age: with special reference to physical activity and resistance training" tarkastettiin 8.3.2019 Jyväskylän yliopistossa.

22.2.2019
LitM Eileen McEvoyn
liikuntapedagogiikan väitöskirja "Professional Journeys and Research Lives of Physical Education Teacher Educators" tarkastettiin 22.2.2019 Jyväskylän yliopistossa.

25.1.2019
FM Jukka Ahose
n väitöskirja "Kolme kriisiä ja kansalliset rahapelit - Yhteiskunnallisten murroskausien vaikutus suomalaisen rahapelijärjestelmän muotoutumiseen" tarkastettiin 25.1.2019 Helsingin yliopistossa.

12.1.2019
Väitös: Suomalainen liikuntavalistus tarvitsee rohkeutta ja monipuolisuutta
FM Maria Rantalan
Suomen historian väitöskirja ”Ylös, ulos ja lenkille! Suomalaiset kuntoliikuntajärjestöt ja liikuntakampanjajulisteet vuosina 1941–2010” tarkastettiin 12.1.2019 Turun yliopistossa.

11.1.2019
LitM David Kotthausin
liikunnan yhteiskuntatieteiden väitöskirja "Economic, social and stakeholder-related analysis in sport facility management" tarkastettiin 11.1.2019 Jyväskylän yliopistossa.

Vuoden 2018 väitöstutkimuksia

23.11.2018
TtM Tanja Moilasen
hoitotieteen alan väitöskirja "Ethical basis of adolescents’ health choices: focus on rights, duties and responsibilities" tarkastettiin 23.11.2018 Itä-Suomen yliopistossa.

23.11.2018
Väitös: Runsas paikallaanolo on riski sydämelle liikunnasta huolimatta
LK Ville Vasankarin
väitöskirja "Sedentary behaviour, physical activity, and risk of coronary artery disease and diabetes mellitus (Paikallaanolo, fyysinen aktiivisuus sekä riski sairastua sepelvaltimotautiin ja diabetekseen)" tarkastettiin 23.11.2018 Itä-Suomen yliopistossa.

16.11.2018
Väitös: Liikunta auttaa polven nivelrikko-oireisiin
TtM Matti Munukan
fysioterapian väitöskirja "Exercise as stimulus for cartilage health in knee osteoarthritis" tarkastettiin 16.11.2018 Jyväskylän yliopistossa.

2.11.2018
Väitös: Vyötärölihavuudella ja sosiodemografisilla taustatekijöillä yhteys metaboliseen oireyhtymään
TtM Hanna Kuninkaanniemen
terveyskasvatuksen väitöskirja "Brief interventions in counselling for nutrition and the prevalence of metabolic syndrome in primary care adult patient" tarkastettiin 2.11.2018 Jyväskylän yliopistossa.

2.11.2018
Väitös:Opettajille uusi verkkopohjainen työkalu motoriikan oppimisvaikeuden tunnistamiseen
LitM Piritta Asunnan
liikuntapedagogiikan väitöskirja “Motorisen oppimisen vaikeuden tunnistaminen ja tukeminen kouluympäristössä” tarkastettiin 2.11.2018 Jyväskylän yliopistossa.

2.11.2018
Väitös: Polkupyörä-, mopo- ja moottoripyörätapaturmia jää tilastoimatta – vaikeuttaa seurantaa ja ehkäisyä
Diplomi-insinööri Noora Airaksisen
väitöskirja ”Polkupyöräilijöiden, mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden tapaturmat: vammojen vakavuus ja tapaturmien tilastointi” tarkastettiin 2.11.2018 Itä-Suomen yliopistossa.

26.10.2018
Väitös: Ammatillisessa koulutuksessa oppijan lähtökohdat ja aikaisempi elämänkokemus tulisi huomioida voimavarana
TtM Hilkka Korven
fysioterapian väitöskirja "Changing landscape in professional development - Narrative research from the physiotherapy students' perspective" tarkastettiin 26.10.2018 Jyväskylän yliopistossa.

26.10.2018
Väitös:Teknologiset apuvälineet parantavat muistisairaan arkea oikein käytettynä
FM Merja Riikosen
gerontologian ja kansanterveyden väitöskirja "Muistisairaan ihmisen kokemukset teknologiasta osana arkea - turvaa vai tunkeilevuutta" tarkastettiin 26.10.2018 Jyväskylän yliopistossa.

20.10.2018
Väitös: Nuori aikuisikä on lihomisen kannalta kriittistä aikaa
TtM Ulla Kärkkäisen
lääketieteen väitöskirja "Weight-related ideals, behaviors and long-term health in young adulthood (Painoon liittyvät ihanteet, käyttäytymiset ja pitkän aikavälin terveys nuorilla aikuisilla)" tarkastettiin 20.10.2018 Helsingin yliopistossa.

19.10.2018
Väitös: Aivojen tiedonkäsittelytoiminnoilla on merkitystä liikkumiskyvylle koko ihmisen eliniän ajan
TtM Taina Poranen-Clarkin
gerontologian ja kansanterveyden väitöskirja "Relationship between cognitive performance and mobility over the life course" tarkastettiin 19.10.2018 Jyväskylän yliopistossa.

12.9.2018
Väitös: Silmänliikkeitä voidaan käyttää niin tarkkaavaisuuden kuin univajeen ja väsymyksen tutkimiseen
FL Kati Petterssonin
väitöskirja "Saccadic eye movements estimate prolonged time awake" tarkastettiin 12.9.2018 Helsingin yliopistossa.

24.8.2018
Väitös: Fyysinen aktiivisuus ja syöpäilmaantuvuus
LL Jorma Sormusen
epidemiologian alan väitöskirja “Physical Activity and Incidence of Cancer with Special Emphasis on Colorectal and Prostate Cancers in Men (Fyysinen aktiivisuus ja syöpäilmaantuvuus, erityisesti kolorektaali- ja eturauhassyöpä miehillä)” tarkastettiin 24.8.2018 Tampereen yliopistossa.

10.8.2018
Väitös: Muistisairaat hyötyvät säännöllisestä liikunnasta
LL Hannareeta Öhmanin
väitöskirja ”Effect of exercise on cognition, physical functioning, fall rate, and neuropsychiatric symptoms in people with dementia” tarkastettiin 10.8.2018 Helsingin yliopistossa.

7.8.2018
Väitös: Tanssiliiketerapia hoitaa masennusta muuttamalla kehonkuvaa myönteisemmäksi
PsM Päivi Pylvänäisen
psykologian väitöskirja "Dance movement therapy in the treatment of depression: change in body image and mood - a clinical practice based study" tarkastettiin 7.8.2018 Jyväskylän yliopistossa.

9.7.2018
Väitös: Kilpailutilanne heikentää ampumaurheilijoiden ammuntatekniikkaa
LitM Simo Ihalaisen
biomekaniikan väitöskirja “Technical determinants of competitive rifle shooting performance” tarkastettiin 9.7.2018 Jyväskylän yliopistossa.

29.6.2019
Väitös: Liikuntatottumukset näkyvät vyötäröllä kolmekymppisenä
TtM Mirva Rottensteinerin
liikuntalääketieteen väitöskirja "Leisure-time physical activity habits and abdominal adiposity in young adulthood - Twin cohort and co-twin control studies” tarkastettiin 29.6.2018 Jyväskylän yliopistossa.

16.6.2018
Väitös: Liikunnan intensiteetti säätelee endorfiinien vapautumista ja liikunnan aikaansaamia tuntemuksia
FM Tiina Saanijoen
väitöskirja ”Neurobiology of physical exercise: Perspectives on psychophysiological effects and opioidergic neurotransmission” tarkastettiin 16.6.2018 Turun yliopistossa.

15.6.2018
Väitös: Jo kahden viikon liikuntaharjoittelu saa aikaan muutoksia aivojen ja rasvakudoksen aineenvaihdunnassa
LiTM, FM Sanna Honkalan
väitöskirja “Adipose tissue and brain metabolic adaptations to sprint interval training and moderate-intensity continuous training; studies in healthy and insulin resistant subjects” tarkastettiin 15.6.2018 Turun yliopistossa.

13.6.2018
Väitös: Oppimistavoitteet ja tuki ehkäisevät urheilulukiolaisen uupumista
LitM Matilda Sorkkilan
väitöskirja ”Development of sport and school burnout among Finnish student-athletes across the first year of upper secondary school: Different methodological perspectives” tarkastettiin 13.6.2018 Jyväskylän yliopistossa.

9.6.2018
Väitös: Liikunta ja hyvä kunto edistävät ylipainoisen henkilön ääreishermoston terveyttä
Ttm, KTM Henri Isojärven
väitöskirja ”Sokeriaineenvaihdunnan, fyysisen aktiivisuuden ja kunnon yhteys ylipainoisten henkilöiden ääreishermoston toimintaan (Association of glucose metabolism, physical activity and fitness with peripheral nervous system function in overweight people)” tarkastettiin 9.6.2018 Oulun yliopistossa.

8.6.2018
Väitös: Kilpa-alppihiihtäjien sääri- ja polvimurtumat ovat lisääntyneet
LL Antti Stenroosin
väitöskirja "Alpine sports injuries in Finland: A retrospective analysis of skiing and snowboarding injuries” tarkastettiin 8.6.2018 Helsingin yliopistossa.

8.6.2018
Väitös: Työperäinen altistus keski-iässä ennustaa tuki- ja liikuntaelinsairauksia sekä liikunta- ja toimintarajoitteisuutta vanhuudessa
MSc Prakash K.C.:n
väitöskirja ”Midlife work exposures and musculoskeletal diseases, mobility limitations and disability in old age: A 28-year follow up of Finnish municipal employees (Työperäinen altistus keski-iässä ennustaa tuki- ja liikuntaelinsairauksia sekä liikunta- ja toimintarajoitteisuutta vanhuudessa)” tarkastettiin 8.6.2018 Tampereen yliopistossa.

2.6.2018
Väitös: Raskaus vähentää liikunta-aktiivisuutta
TtM Elina Engbergin väitöskirja
"Physical activity, pregnancy and mental well-being: focusing on women at risk for gestational diabetes (Liikunta, raskaus ja henkinen hyvinvointi: tarkastelussa raskausdiabeteksen riskiryhmä)" tarkastettiin 2.6.2018 Helsingin yliopistossa.

25.5.2018
Väitös: Liikunta tärkeää keskosena syntyneille
LL Marjaana Tikanmäen
väitöskirja ”Ennenaikaisen syntymän ja raskaudenaikaisten tekijöiden yhteys fyysiseen aktiivisuuteen ja kuntoon nuoruusiässä ja nuorena aikuisena (Preterm birth and parental and pregnancy related factors in association with physical activity and fitness in adolescence and young adulthood)” tarkastettiin 25.5.2018 Oulun yliopistossa.

18.5.2018
Väitös: Naiset saavat liikuntajohtajina pienempää palkkaa kuin miehet
LitM Päivi Aalto-Nevalaisen
väitöskirja ”Vertaileva tutkimus nais- ja miesjohtajien uramenestyksestä liikunta-alalla” tarkastettiin 18.5.2018 Jyväskylän yliopistossa.

17.5.2018
Väitös: Lasten ja nuorten liikuntavammat
TtM Anu Räisäsen
väitöskirja ”Adolescent sports injuries: Frontal plane knee control as an injury risk factor and a screening tool (Lasten ja nuorten liikuntavammat: frontaalitason polven hallinta liikuntavammojen riskitekijänä ja seulontamenetelmänä)” tarkastettiin 17.5.2018 Tampereen yliopistossa.

13.5.2018
Väitös: Naisjudokat luovat itse kovan jätkän kertomusta
LitM Anna Kavouran
väitöskirja ”'Successful and feminine athlete' and 'natural-born fighter': A discursive exploration of female judoka’s identities in Greece and Finland” tarkastettiin 13.5.2018 Jyväskylän yliopistossa.

6.4.2018
Väitös: Syöpää sairastavat lapset liikkuvat liian vähän – väittelijä selvitti aktivoivien videopelien vaikuttavuutta liikunnan lisäämisessä
TtM Lotta Hamarin
väitöskirja ”Assessment and Promotion of Physical Activity in Children – with Special Reference to Children Diagnosed with Cancer” tarkastettiin Turun yliopistossa 6.4.2018. Väitöksen alana on hoitotiede.

20.4.2018
Väitös: Uusissa liikuntalajeissa korostetaan yhdenvertaisuutta
YTM Anni Rannikon
väitöskirja “Kamppailua kunnioituksesta. Vaihtoehtoliikunnan alakulttuurien moraaliset järjestykset” tarkastetaan Itä-Suomen yliopistossa 20.4.2018. Väitöksen alana on sosiologia.

21.4.2018
Väitös: Kasvispainotteinen ruokavalio parantaa fyysistä suorituskykyä
LitM Enni-Maria Hietavalan
väitöskirja ”Dietary acid load and acid-base balance in exercise and health from adolescence to late adulthood” tarkastetaan Jyväskylän yliopistossa 21.4.2018. Väitöksen alana on liikuntafysiologia.

16.2.2018
Väitös: Verenkierron mikroRNAt viestivät terveydentilasta ja suorituskyvystä
FM Reeta Kankaan
gerontologian ja kansanterveyden väitöskirja ”Aging and microRNA messaging: Associations with systemic estrogen levels and physical performance” tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 16.2.2018.

19.1.2018
Väitös: Liikunta ja kestävyyskunto vaikuttavat suotuisasti valtimoiden venyvyyteen ja pienentävät rasvamaksan riskiä
LL Kristiina Pälven
väitöskirja ”Physical activity, cardiorespiratory fitness and cardiovascular health” tarkastettiin Turun yliopistossa 19.1.2018. Väitöksen alana on kardiologia ja kardiovaskulaarilääketiede.

26.1.2018
KTM Jaana Karin
taloustieteen väitöskirja ”Lifelong physical activity and long-term labor market outcomes” tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 26.1.2018.

27.1.2018
LitM Mihaly Szerovayn
liikunnan yhteiskuntatieteiden väitöskirja ”Global and local interactions in football: Comparing the development paths of Finland and Hungary” tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 27.1.2018.