Tutkimusuutinen

Kirjoittaja:

Arto Laukkanen

Julkaistu:

19.09.2023

Jaa:

Myönteisen kehonkuvan muodostumista yritetään edistää monin tavoin

Myönteisen kehonkuvan muodostumista yritetään edistää monin tavoin
Kuva: Unsplash

Liikunnanopetuksessa toteutetut myönteisen kehonkuvan edistämiskeinot ovat monenkirjavia eikä mitään yhtenäisiä menetelmiä erotu brittiläisen tutkimusryhmän systemaattisen kirjallisuuskatsauksen mukaan. Tutkijat kartoittivat kehonkuvaan tai kehosuuntautuneisuuteen liittyviä ohjelmia ja interventioita sekä niiden tehoa liikunnanopetuksessa.

Fyysiseen aktiivisuuteen ja kuntoon keskittyvät interventiot edistivät yleisesti tutkittavien nuorien myönteistä kehonkuvaa. Ne vähensivät tyytymättömyyttä kehoon, kehotarkkailua ja lisäsivät kokemusta kehon viehättävyydestä. Myös toiminnallisuuteen ja kokemuksellisuuteen perustuvien keinojen kuten joogan ja seikkailukasvatuksen katsottiin tarjoavan lupaavia lähestymistapoja edistää myönteistä kehonkuvaa.

Parantuneen kehonkuvan syntymekanismeja ei tutkimuksissa ollut yleensä selvitetty. Muutama tutkimus viittaa siihen, etteivät kehonkuvan muutokset useinkaan selity fyysisen kehonkoostumuksen muutoksilla, vaan usein molemmat muuttuvat melko itsenäisesti. Toisaalta fyysisen aktiivisuuden lisäämisen ja kunnon kohottamisen yhdistäminen kehon mittojen muutokseen voi olla riskialtista. Se voi altistaa nuoren tavoittelemaan tietyntyyppistä ja normitettua kehotyyppiä.

Fyysisen kunnon ja sosiokulttuurisen näkökulman yhdistävät ohjelmat voivat tukea sekä kehonkuvan kehitystä että valmistaa nuoria kohtaamaan kehonkuvaan liittyvää kriittistä keskustelua. Ulkonäköihanteisiin, median normitettuun viestintään ja sosiaaliseen vertailuun liittyvien luokkahuonepohjaisten koulutusohjelmien on havaittu lisäävän oppilaiden tietämystä kehonkuvasta ja parantavan keskusteluvalmiuksia.

Liikunnan ja terveystiedon tunnit tarjoavat erinomaisen ympäristön nuorille myönteisen kehonkuvan opettamiseen ja oppimiseen. Kehonkuvaa edistävissä tutkimuksissa ja interventioissa olisi syytä selvittää suorien yhteyksien ja vaikutusten lisäksi muutosten taustamekanismeja ja -prosesseja. Kehonkuvan kehitys- ja muutostekijöiden parempi ymmärrys auttaisi opettajia ja kasvattajia huomioimaan nuoret yksilöllisemmin.

Arto Laukkanen
arto.i.laukkanen(at)jyu.fi

Lähde

Kerner, C., Prescott, A., Smith, R. & Owen, M. 2022. A systematic review exploring body image programmes and interventions in physical education. European Physical Education Review 28(4), 942–967. DOI: 10.1177/1356336X221097318

Kirjoitus on julkaistu alun perin Liikunta & Tiede -lehdessä 4/2023.