Tutkimusuutinen

Kirjoittaja:

Kasper Salin

Julkaistu:

03.07.2023

Jaa:

Kestävä kehitys laittaa opettajan lujille

Kestävä kehitys laittaa opettajan lujille
Kuva: Jaana Selander

Maailma, yhteiskunta ja koulutus elävät jatkuvassa muutoksessa. Muutoksiin vastaaminen edellyttää yhteisiä tavoitteita. YK on asettanut omat kestävän kehityksen tavoitteensa ja indikaattorinsa, jotka voisivat auttaa minimoimaan kokemamme ympäristöllisen, taloudellisen ja sosiaalisen epävakauden.

Baena-Morales kollegoineen halusi selvittää kestävän kehityksen tavoitteiden ilmentymistä liikunnanopetuksessa. Tutkimuskysymyksiksi he ottivat 1) millainen ymmärrys liikunnanopettajilla oli kestävästä kehityksestä, 2) millaiset mahdollisuudet liikunnanopetuksella on keskittyä kestävän kehityksen tavoitteisiin, 3) millaisia epäselvyyksiä on kestävän kehityksen soveltamisessa liikuntatunneille ja 4) miten tunnistaa haasteita ja rajoitteita opetuksen toteutuksessa kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyen. Tutkimus toteutettiin laadullisesti puolistrukturoituja haastatteluita hyödyntämällä. Siihen osallistui yhteensä 41 espanjalaista liikunnanopettajaa.

Liikunnanopettajat korostivat vastauksissaan hyvin ympäristöllisiä näkökulmia, mutta vähemmässä määrin sosiaalisia ja taloudellisia suhteita. Opettajat kokivat, että liikunnanopetuksella on hyvä mahdollisuus lisätä oppilaiden tietoisuutta kestävän kehityksen tavoitteista, mutta totesivat myös, että heillä on pedagogisia rajoitteita. He toivoivatkin, että opettajankoulutukseen sisältyisi enemmän kestävän kehityksen tavoitteiden käsittelyä ja ylipäätään aihepiirin koulutusta. Opettajat kaipasivat myös koulutukseen kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvää harjoittelua.

Tulevaisuudessa liikunnanopettajakoulutuksessa tulisi aiempaa enemmän keskittyä kestävän kehityksen tavoitteisiin. Samalla olisi tunnistettava ne pedagogiset ja rakenteelliset haasteet, jotka voivat olla esteenä kestävän kehityksen sisällyttämisessä liikuntatunneille.

Kasper Salin
kasper.salin(at)jyu.fi

Lähde

Baena-Morales, S., Prieto-Ayoso, A., Merma-Molina, G. & González-Víllora, S. 2022. Exploring physical education teachers’ perceptions of sustainable development goals and education for sustainable development, Sport, Education, & Society, 1-18.

Kirjoitus on julkaistu alun perin Liikunta & Tiede -lehdessä 3/2023.