Tutkimusuutinen

Kirjoittaja:

Kasper Salin

Julkaistu:

17.04.2023

Jaa:

Asennoituminen liikuntaan voi olla ympäristösidonnaista

Asennoituminen liikuntaan voi olla ympäristösidonnaista
Kuva: Antero Aaltonen

Lasten vähentynyt fyysinen aktiivisuus on huomattu kouluissa, jotka pyrkivät aktiivisemmin lisäämään liikuntaa ennen koulupäivää, sen aikana ja jälkeen.

Oppilaiden päätöksiin vaikuttavat paljon olemassa olevat asenteet koululiikuntaa ja liikkumista kohtaan. Mercier kollegoineen halusi selvittää, miten oppilaiden asenteet ovat yhteydessä heidän liikkumiseensa.

Tutkimukseen osallistuneita 6.–8-luokkalaisia oli 948. He vastasivat kysymyksiin liikuntakäyttäytymisestä, liikunnan harrastamisen innokkuudesta ja asenteista liikuntaa sekä koululiikuntaa kohtaan.

Tulokset osoittivat, että tyttöjen ja poikien käsitykset liikunnasta ja koululiikunnasta ovat erilaisia. Myönteisiä ja kielteisiä asenteita liikuntaa ja koululiikuntaa kohtaan tulisi tulkita erillisinä osatekijöinä ja niitä tulisi siksi mitata erikseen. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että osa oppilaista suhtautuu myönteisesti liikuntaan, mutta ei koululiikuntaan. Myönteiset asenteet liikuntaa ja koululiikuntaa kohtaan heikkenevät iän myötä, ja tytöt suhtautuvat molempiin kielteisemmin kuin pojat.

Jatkossa olisi tärkeää pyrkiä ylläpitämään myönteisesti liikuntaan suhtautuvien oppilaiden asenteita ja lisäämään ylipäätään liikuntaa. Koska osa negatiivisesta suhtautumisesta liikuntaan johtuu koulusta, tulisi pohtia millaisia mahdollisuuksia on tarjota liikuntaa myös koulupäivän ulkopuolella ja sitä kautta vahvistaa positiivista asennoitumista liikuntaa kohtaan. Myönteisen asenteen ylläpito ja sen edistäminen korostuu iän myötä erityisesti tytöillä.

Kasper Salin
kasper.salin(at)jyu.fi

Lähde

Mercier, K., Simonton, K., Centeio, E., Barcelona, J. & Garn, A. 2022. Middle school student’s attitudes toward physical activity and physical education, intentions, and physical activity behavior. European Physical Education Review 29(1), 40–54.

Kirjoitus on julkaistu alun perin Liikunta & Tiede -lehdessä 1/2023.