Suositukset urheilijan mielenterveyden tukemiseksi

Vaikka urheilijat näyttäisivät voivan hyvin, myös pahoinvointia ilmenee. Valideilla psykologisilla mittareilla mitatut nukkumisongelmat, ylikuormittuminen, masennus- ja ahdistusoireet sekä syömisongelmat ovat yleisempiä urheilijoilla kuin väestössä keskimäärin.

"Miten huippu-urheilijan mieli voi? Nykyisten ja entisten huippu-urheilijoiden henkinen hyvinvointi Suomessa" -tutkimusraportissa Satu Kaski, Monna Arvinen-Barrow, Ulla Kinnunen & Jari Parkkari avaavat, miten urhelijoiden mielen hyvinvointia voidaan tukea.

Tutkijoiden mukaan urheilijoiden mielenterveyteen tulee panostaa nykyistä enemmän. He kokosivat listan toimenpidesuosituksista:

1. Urheilijoiden kokemien vaatimustekijöiden hallinta: vaatimustekijöillä on selkeä yhteys pahoinvointiin, joten koettujen vaatimustekijöiden käsittelyyn kannattaa urheiluorganisaatioissa panostaa. Mahdollisia toimia ovat tietoisuuden lisääminen ja käsittelykeinojen kehittäminen. Lisäksi urheilijoille voidaan tarjota psykososiaalista tukea vaatimustekijöiden hallinnan parantamiseksi.

2. Urheilijoiden kokemien voimavaratekijöiden lisääminen: voimavarat lisäävät henkistä hyvinvointia (ts. tyytyväisyyttä ja psykologista toimintakykyisyyttä), joten koettujen voimavarojen vahvistamiseen kannattaa panostaa. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi lisäämällä urheilijoiden itsemääräämisoikeutta ja vahvistamalla myönteistä kuvaa itsestä urheilijana sekä vahvistamalla johdon, valmentajien ja muiden urheilutoimijoiden osaamista vuorovaikutus- ja kohtaamistaidoissa.

3. Urheilijoiden henkisen hyvinvoinnin kartoitukset: koettujen vaatimus- ja voimavaratekijöiden kartoittaminen, jotta merkit pahoinvoinnista voidaan tunnistaa mahdollisimman varhain.

4. Tukea nukkumiseen ja ylikuormitustilan tunnistamiseen: nukkumisongelmat ja ylikuormitustilat ovat yhteydessä hyvin- ja pahoinvointiin. Valmentajia ja urheilussa toimivien terveydenhuollon ammattilaisia voidaan kouluttaa havaitsemaan näiden ongelmien varhaiset merkit.

5. Urheilijoille mahdollisuus kliiniseen urheilupsykologiseen tukeen: lievien pahoinvointi- ja ylikuormitusoireiden ja nukkumisvaikeuksien hoitoon tarvitaan matalan kynnyksen palvelut tukemaan hyvinvoinnin vahvistamista.

6. Osaamisen kehittäminen vähältä piti -tilanteiden ja urheiluun liittyvien pettymysten ja epäonnistumisten kohtaamiseen ja hoitamiseen. Traumaperäisten oireiden ennaltaehkäisy.

7. Uransa lopettaneiden urheilijoiden henkinen tukeminen siirtymävaiheessa: uransa lopettaneiden hyvinvointiin vaikuttavat urheilussa koetut vaatimustekijät vielä uran jälkeen, joten panostaminen onnistuneeseen siirtymiseen on suositeltavaa.