Kirjoitusohjeet: Eriarvoisuuden kasvot suomalaisessa liikunnassa

Yleistä

Toimitustyössä noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä (Katso: Tutkimuseettisen neuvokunnan ohjeet sekä kansainvälinen Vancouver-ohjeisto). Kunkin käsikirjoituksen arvioi vähintään kaksi kyseisen tieteenalan kotimaista ansioitunutta tutkijaa. Julkaisemisesta päättää julkaisun toimitusryhmä asiantuntijalausuntojen perusteella.

Käsikirjoitukseen on liitettävä saatekirje (Word- tai PDF-tiedosto), josta ilmenevät artikkelin otsikko sekä kaikki tekijät ja heidän taustayhteisönsä. Saatekirjeellä kirjoittajat vahvistavat, että käsikirjoitus sisältää alkuperäistä, aiemmin muualla julkaisematonta tutkimusaineistoa, jota ei ole julkaistu eikä tarjota julkaistavaksi toisessa tieteellisessä julkaisussa.

Käsikirjoituksen laajuus ja rakenne

Käsikirjoitusten maksimilaajuus on 25 sivua A4-sivua, kun tekstin riviväli on 1,5, marginaalit 25 mm, kirjasin Times New Roman ja kirjasinkoko 12 pts. Kokonaislaajuuteen kuuluu kaikki artikkeliin tarkoitettu materiaali eli tiivistelmät, artikkeliteksti, lähteet, kuvat, kuviot ja taulukot. Teksti kirjoitetaan vasen reuna tasattuna ja ilman tavutusta. Artikkelin edellytetään olevan sisällöllisesti ja kielellisesti hyvin viimeistelty.

Kaikki artikkeliin tarkoitettu materiaali tallennetaan yhteen PDF-tiedostoon, joka lähetetään yhdessä saatekirjeen kanssa 31.10.2019 mennessä osoitteeseen jouko.kokkonen(at)lts.fi. Suomenkielinen tiivistelmä tulee lähettää samaan osoitteeseen viimeistään syyskuun lopussa.

Kukin taulukko ja kuvio teksteineen sijoitetaan käsikirjoituksen pdf-versioon omalle paikalleen. Kuvioiden ja taulukoiden tarkat painokelpoiset versiot pyydetään erikseen siinä vaiheessa, kun artikkeli on hyväksytty julkaistavaksi. Tekijät vastaavat siitä, että heillä oikeus käyttää kuva-aineistoa artikkelin yhteydessä.

Tiivistelmän pituus on enintään 2 000 merkkiä mukaan lukien välilyönnit. Suomenkielisen tiivistelmän ohella käsikirjoitukseen tulee liittää englanninkielinen tiivistelmä (Abstract). Molempien tiivistelmien jälkeen tulee luetella 3–8 avainsanaa (keywords).

Varsinaisen tekstin toivotaan noudattavan seuraavaa tiedeartikkelin perusrakennetta: johdanto, tutkimusaineisto ja -menetelmät, tulokset, pohdinta ja johtopäätökset ja lähteet. Rakenteesta on mahdollista poiketa, mikäli se on aiheen käsittelyn näkökulmasta perusteltua.

Termit, joista käytetään lyhenteitä, tulee ensimmäistä kertaa mainittaessa kirjoittaa kokonaisuudessaan. Vierasperäisistä termeistä tulee käyttää suomalaista vastinetta aina, kun sellainen on olemassa. Vieraskielisen termin voi merkitä sulkuihin suomenkielisen jälkeen.

Kirjallisuusviittaukset

Lähteet luetteloidaan lopussa ilman numeroita aakkosjärjestyksessä, riippumatta niiden esiintymisjärjestyksestä tekstissä. Tekstissä viittaus merkitään sulkuihin ja lähdeviittauksen tulee sisältää kirjoittajan nimi, julkaisuvuosi ja tarvittaessa sivunumero (esim. Pehkonen 1999, 69). Jos kirjoittajan nimi on osa lausetta, viittaukseen merkitään pelkkä vuosiluku ja sivu suluissa, esim. ”Pehkonen (1999, 69) osoitti, että... ”Kun lähteenä käytetyn artikkelin kirjoittajia on kaksi, molemmat mainitaan, esim. (Roberts & Ommundsen 1996). Mikäli kirjoittajia on enemmän kuin kaksi, mainitaan vain ensimmäinen kirjoittaja ja sen jälkeen merkintä ym., esim. (Telama ym. 2002).

Kun useisiin lähteisiin viitataan samanaikaisesti, ne ilmoitetaan aakkosjärjestyksessä ja erotetaan toisistaan puolipisteellä, esim. (Duda 2001; Lintunen 2000). Julkaisemattomaan materiaaliin viittaamista tulee välttää. Viitattaessa tällaiseen materiaaliin merkitään tekstissä kirjoittajan nimen jälkeen huomautus ”julkaisematon”. Julkaisematonta materiaalia ei mainita lähdeluettelossa. Lähdeluettelossa noudatetaan Jyväskylän yliopistosarjojen kirjoittajille annettuja ohjeita, jotka löytyvät osoitteesta https://kirjasto. jyu.fi/julkaisut/sarjaohjeet.pdf/view.

Kun lähteenä käytetään internetin kautta löydettyä artikkelia, kirjoitetaan lähdeluetteloon painetun artikkelin lähdetiedot. Mikäli artikkeli on julkaistu vain sähköisesti, lähdetietojen lisäksi merkitään internetin hakemistopolku ja päivämäärä, milloin osoite on tarkistettu

 

Lisätietoa Eriarvoisuuden kasvot suomalaisessa liikunnassa -kirjoituskutsusta.