SLKK -hankkeen esittely

Kuvasimme Erityisliikunnan ohjaaja – kohti soveltavan liikunnan kehityskumppanuutta -hankkeen toiminnan infograafiin. Infograafista näet vaiheittain hankkeen etenemisen. Tutustu kuvaan tai lue tekstivastine sen alta.

Infograafi SLKK-hankkeesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hankkeen esittely infograafin kohtien mukaisesti

1. Hankkeessa mukana olevissa pilottikunnissa on asukkaita lähes 1,5 miljoonaa. Toimintakyvyn rajoitteita on arviolta noin 15 prosentilla kuntien väestöstä. Tämä tarkoittaa pilottikuntien osalta yli 220 000 kuntalaista. Osalle heistä on vaikeaa osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan, joten heidän liikuntansa vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Toimintarajoitteiset henkilöt liikkuvat ja harrastavat liikuntaa kaikissa ikäluokissa vähemmän muuhun väestöön nähden (Ala-Vähälä 2018, Pyykkönen & Rikala 2018, Ng, Rintala & Asunta 2019). Terveydentilan ja itsenäisen toimintakyvyn kannalta toimintarajoitteiset hyötyisivät säännöllisestä liikunnan harrastamisesta muuta väestöä enemmän.

2. Kolmivuotiseksi suunniteltu hanke on alkanut kesällä 2020. Hankkeen tavoitteena on päivittää pilottikuntien erityisliikunnanohjaajan työnkuvaa vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin. Erityisliikunnanohjaajalla on merkittävä vaikutus toiminta-alueensa soveltavan liikunnan laajuuteen ja laatuun (Ala-Vähälä 2018). 

3. Erityisryhmiin laskettavien henkilöiden määrä tulee tulevaisuudessa kasvamaan väestön ikääntyessä ja tunnistettaessa uusia vähemmistöjä. Kuntien taloudellinen tilanne ei oletettavasti tule kasvamaan lähivuosina, joten kaikkien erityisryhmien liikuttaminen ei voi jäädä yksin erityisliikunnanohjaajan harteille (Ala-Vähälä 2018, Pyykkönen & Rikala 2018). Uusien kehityskumppaneiden kanssa erityisliikunnanohjaaja tavoittaa entistä laajemmin kuntalaisia ja yhä useampi toimintarajoitteinen liikkuu. 

4. Liikuntatieteellinen Seura koordinoi valtakunnallista kehittämishanketta. Hankkeen työtapoja ovat mm. pilottikunnille järjestettävät seminaarit ja yhteiset tapaamiset, jolla vahvistetaan erityisliikunnanohjaajien verkostoa ja opitaan toisilta. 

5. Paikallisella tasolla erityisliikunnanohjaajat johtavat kehittämiskumppaneiden kanssa omaa verkostoaan tavoitteena lisätä kaikille avoimen liikunnan mahdollisuuksia. Tällä hetkellä kuntien tukimuodot seuroille ja yhdistyksille kaikille avoimen liikunnan toteuttamiseksi vaihtelevat kuntien välillä ja sisällä (Sipilä 2019). 

6. Erityisliikunnanohjaajien kehittämistyötä kunnissa ohjaa soveltavan liikunnan kehittämissuunnitelma, jonka valmistelua erityisliikunnanohjaaja johtaa. Tässä poikkihallinnollisessa asiakirjassa kunnan eri hallinnonalojen yhteistyöllä edistetään soveltavan liikunnan mahdollisuuksia kunnan sisällä. Pilottikuntien kehittämisen lisäksi hankkeessa pyritään luomaan valtakunnalliset ohjeet ja suuntaviivat kunnille kaikille avoimen liikunnan tukemiseksi. 

7. Hankkeen onnistumista arvioidaan laadullisin ja määrällisin mittarein. Yhteistyötä arvioinnissa tehdään mm. Suomen Paralympiakomitean Avoimet ovet -hankkeen kanssa. Erityisliikunnanohjaajat tilastoivat soveltavan liikunnan muutosta hankkeen aikana omassa kunnassaan. 

8. Hankkeen tavoitteena on, että tulevaisuuden erityisliikunnanohjaajat toimivat soveltavan liikunnan koordinaattoreina, inkluusion konsultteina ja kehityskumppaneina. Erityisliikunnanohjaajat tukevat paikallisia yhdistyksiä, seuroja ja järjestöjä kaikille avoimen liikunnan järjestämisessä. Hankkeen päämääränä on luoda uusia yhteistyöverkostoja ja vahvistaa soveltavan liikunnan asemaa eri sektoreilla. Tavoitteena on, että hankkeen lopussa kunnissa on enemmän soveltavan liikunnan osaajia ja että toimintarajoitteisten määrä liikunta- ja urheilupalveluiden käyttäjissä on lisääntynyt.

Lähteet

Ala-Vähälä, T. 2018. Soveltavan liikunnan tilanne kunnissa 2017. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2018:3.

Ng, K., Rintala, P. & Asunta, P. 2019. Toimintarajoitteiden yhteydet liikuntakäyttäytymiseen. Teoksessa Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU -tutkimuksen tuloksia 2018. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2019:1.

Pyykkönen, T. & Rikala S. 2018. Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2018:2.

Sipilä, V. 2019. Kuntien tukimuodot liikunta- ja urheiluseuroille ja liikunta-alan yhdistyksille kaikille avoimen liikunnan toteuttamiseksi. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto.