Soveltavan liikunnan päivät kokosi 280 liikunta- ja terveysalan asiantuntijaa Helsinkiin

280 liikunta- ja terveysalan asiantuntijaa kokoontui neljän vuoden välein järjestettäville Soveltavan liikunnan päiville 21.–22.8.2018 Arcadaan, Helsinkiin. Päivien aikana kuultiin yli 70 mielenkiintoista esitystä liikkumis- ja toimintaesteisten liikunnasta sekä käytiin lukuisia antoisia keskusteluita aina ikääntyneiden liikkumisesta vammaishuippu-urheiluun. Seminaarin luentomateriaalit löytyvät sivun alareunasta. Lämmin kiitos kaikille osallistujille!

Soveltavan liikunnan päivillä (entiset Erityisliikunnan päivät) on työstetty perinteisesti suuntaviivoja alan kehittämistyölle. Tällä kertaa keskityttiin tarkastelemaan soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun ajankohtaisia ilmiöitä sekä välittämään uutta tietoa ja uusia ideoita liikunnan edistämistyöhön. Päivien sessioissa ja puheenvuoroissa nousi kuitenkin esille myös havaintoja alan nykytilanteesta ja keskeisistä haasteista.

Yhteistyö liikunnan mahdollistajana

Soveltavan liikunnan päivien yksi keskeisin, eri sessioita ja puheenvuoroja läpileikkaava, teema oli yhteistyö. Mitä enemmän ihmisellä on liikkumis- ja toimintarajoitteita, sitä enemmän liikunnan mahdollistamisessa on merkitystä eri toimijoiden yhteistyöllä. Soveltavan liikunnan laadukas toteutus perustuu usein niin valtion, kuntien eri hallinnonalojen sekä järjestöjen ja yhdistysten tiiviiseen yhteistyöhön, jossa auttaa suunnitelmallisuus, luottamus toisten osaamiseen, tuttuus ja johdon tuki. Yhtenäiset käytännöt, yhdessä oppiminen ja uudet pienimuotoisetkin rahoitusmahdollisuudet helpottavat soveltavan liikunnan laadukasta käytännön toteutusta.

Valtionhallinnolla on ollut keskeinen rooli soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun kehittämisessä jo vuosikymmenten ajan. Jatkossa valtion liikuntahallinto tulee edistämään liikkumis- ja toimintaesteisten liikuntaa mm. panostamalla valtionhallinnon eri sektorien väliseen yhteistyöhön ja koordinaatioon, tiukentamalla liikuntapaikkarakentamisen esteettömyysvaatimuksia sekä tarkastelemalla valtakunnallisten liikuntajärjestöjen avustamista entistä pitkäjänteisemmin. Valmisteilla olevassa liikuntapoliittisessa selonteossa soveltava liikunta ja vammaisurheilu eivät tule olemaan erikseen esillä vaan kaikki selonteon osa-alueet läpäisevän yhdenvertaisuus-teeman kautta.

Ylijohtaja Esko Ranto opetus- ja kulttuuriministeriöstä esittelee valmisteilla olevaa liikuntapoliittista selontekoa.

Ylijohtaja Esko Ranto opetus- ja kulttuuriministeriöstä esitteli valmisteilla olevaa liikuntapoliittista selontekoa soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun näkökulmasta. Kuva: Riitta-Ilona Hurmerinta.

Kuntien eri hallinnonalojen ratkaisut ovat keskeisessä asemassa liikkumis- ja toimintaesteisten henkilöiden liikunnan mahdollistajina käytännön tasolla. Kuntien soveltavan liikunnan palveluiden kehitys näyttää viime vuosina pysähtyneen tai kääntyneen jopa pienoiseen laskuun. Kuntien tilanteesta käydyissä keskusteluissa nousivat esille mm. ylätasolle jäävät kuntastrategiat ja liikuntasuunnitelmat, jotka eivät ohjaa soveltavan liikunnan ammattilaisten toimintaa kunnissa. Uutena avauksena esille nostettiin kuntien tarkastuslautakuntien merkitys kuntien suunnitelmien ja tavoitteiden toteutumisen arvioinnissa myös (soveltavan) liikunnan näkökulmasta.

Kuvakaappaus SoveLi ry:n twiitistä.

Kuvakaappaus SoveLi ry:n twiitistä. Soveltavan liikunnan päivien keskusteluita ja tunnelmia löydät Twitteristä hashtagilla #SLP18.

Valtakunnalliset lajiliitot, liikunnan aluejärjestöt ja paikalliset urheiluseurat ovat myös tärkeässä roolissa, kun kehitetään uusia liikuntamahdollisuuksia liikkumis- ja toimintaesteisille henkilöille. Urheilujärjestössä inkluusion määrätietoinen kehittäminen edellyttää yhdenvertaisuutta arvostavaa strategiaa, yhteistyöverkostoja ja sitkeyttä. Myös lainsäädäntö asettaa järjestöjen toiminnalle uusia vaatimuksia. Kun vammainen henkilö pyytää esimerkiksi urheiluseuralta kohtuullisia mukautuksia, on seuran nykyisin vähintään arvioitava, että pystyykö se toteuttamaan mukautuksia.

Kasvava tarve yhteisille keskusteluille

Päivillä pohdittiin tulevaisuuden osaamistarpeita työelämässä ja miten liikunta-alan koulutus vastaa tulevaisuuden haasteisiin. Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan yhä enemmän mm. empatiaa ja emotionaalista älykkyyttä, ihmiskeskeisyyttä sekä kulttuurista ymmärrystä. Työelämän muuttuvat vaatimukset ja erilaiset megatrendit haastavat kouluttavia tahoja miettimään ratkaisuja soveltavan liikunnan osaamisen kehittämiseen, mutta tuovat myös mahdollisuuksia uusien toimintamallien luomiseen. Eri koulutusasteiden välistä keskustelua ja osaamisen jakamista on tarpeen syventää soveltavan liikunnan koulutuskysymyksissä.

Yhteistyötä on syvennettävä myös alan tutkimuksessa. Liikkumis- ja toimintaesteisten liikuntaa sekä vapaa-aikaa tutkivien tahojen on tärkeätä verkostoitua keskenään entistä enemmän. Esimerkiksi erilaisissa väestötutkimuksissa hyödynnetyn Washington Groupin toimintarajoitteiden määrittelystä tulee Suomessa sopia tutkijoiden kesken, jotta saadaan vertailukelpoista trendiaineistoa liikkumis- ja toimintaesteisten henkilöiden liikunnan harrastamisesta.

Päivillä käytiin läpi uusia toimintakyvyn arvioinnin ja mittaamisen keinoja lapsesta vaariin sekä liikkujasta huippu-urheilijaan. Toimintakyvyn arvioinnissa on tärkeää käyttää päteviä ja käyttötarkoitukseen sopivia mittareita kohderyhmästä riippumatta. Tarvittaessa mittareita tulee soveltaa yksilön toimintakyvyn vaatimuksiin, jotta mittauksiin osallistuminen mahdollistuisi jokaiselle. Parhaillaan on käynnissä mm. Move!-mittauksien kehittämistyö, jotta myös tukea tarvitsevat oppilaat voivat osallistua mittauksiin.

Sanna Sepposelle urheilu on lisännyt osallisuutta. Kuvakaappaus VAU ry:n toiminnanjohtaja Riikka Juntusen twiitistä. Soveltavan liikunnan päivien keskusteluita ja tunnelmia löydät Twitteristä hashtagilla #SLP18.

Sanna Sepposelle urheilu on lisännyt osallisuutta. Kuvakaappaus VAU ry:n toiminnanjohtaja Riikka Juntusen twiitistä. Soveltavan liikunnan päivien keskusteluita ja tunnelmia löydät Twitteristä hashtagilla #SLP18.

Osallisuus on hyvin trendikäs sana, jota on nostettu esille yhtenä keinona monien yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisessa, kuten väestön liikunnan lisäämisessä. Myös Soveltavan liikunnan päivillä pohdittiin liikkumis- ja toimintaesteisten henkilöiden osallisuuden edistämistä. Liikunnan osalta tuskin tarvitaan omaa osallisuus-käsitettä, mutta yleisesti ottaen tarvittaisiin laajempaa keskustelua siitä, mitä osallisuus käytännössä tarkoittaa ja miten sitä voidaan käytännössä edistää. Liikkumis- ja toimintaesteisten osallisuuden edistämiseksi liikunnassa löytyy hyviä toimintamalleja hyödynnettäväksi.

Kuvakaappaus Special Olympics Finlandin twiitistä. Soveltavan liikunnan päivien keskusteluita ja tunnelmia löydät Twitteristä hashtagilla #SLP18.

Kuvakaappaus Special Olympics Finlandin twiitistä. Soveltavan liikunnan päivien keskusteluita ja tunnelmia löydät Twitteristä hashtagilla #SLP18.

Digiloikalla hiki och samma på svenska?

Tämän vuotisilla Soveltavan liikunnan päivillä oli erityisinä teemoina esillä ruotsinkielinen soveltava liikunta, digitalisaatio ja pelillistäminen sekä luontoliikunta, joita käsiteltiin päivillä useiden sessioiden ja demojen voimin.

Ruotsinkielistä soveltavaa liikuntaa tarkasteltiin kuntien, yhdistysten ja koulutuksen näkökulmasta. Ruotsinkielisten kuntien erityispiirteenä näyttää olevan kansalaisopistojen merkittävä rooli soveltavan liikunnan ryhmätoiminnan tarjoamisessa. Tämä on ymmärrettävää, sillä kuntien ruotsinkielisillä liikunnanohjaajilla ei näytä riittävän resurssit kaikkien ruotsinkielisten kuntalaisten palvelemiseen. Alaan liittyvää ruotsinkielistä koulutusmateriaalia ja koulutuksia on tarjolla vielä vähänlaisesti. Materiaalia on alettu kokoamaan ja jakamaan uudessa Facebook-ryhmässä ”Anpassad motion i svenskfinland”.

Soveltavan liikunnan päivien demossa esiteltiin uusia keinoja tuoda digitalisuutta ja pelillistämistä osaksi liikunnan edistämistyötä.

Soveltavan liikunnan päivillä esiteltiin uusia keinoja tuoda digitalisuutta ja pelillistämistä osaksi liikunnan edistämistyötä. Kuva: Laura Kanerva.

Digitalisaatio ja pelillistäminen ovat hyviä esimerkkejä maailman muuttumisesta ja kuinka myös soveltava liikunta muuttuu sen mukana. Teknologian kehitys tuo uusia mahdollisuuksia soveltavan liikunnan edistämistyöhön sekä lisää sisältöä ja vaikuttavuutta perinteisiin menetelmiin, mutta vaatii myös oikeanlaista asennetta, innovatiivisuutta sekä verkostoitumista ihan uudenlaisten ihmisten ja toimijoiden kanssa.

Luontoliikunta on noussut viime vuosina merkittävästi esille soveltavan liikunnan kehittämistyössä. Esteettömän ja saavutettavan luontoliikunnan edistäminen on lisännyt eri hallinnonalojen välistä yhteistyötä ja tuonut uusia mahdollisuuksia liikunnan edistämistyöhön. Soveltavan liikunnan päivien Luontoliikuntademo toi hyvin esiin luonnon monipuoliset mahdollisuudet kaikille soveltuvana liikkumisympäristönä. Kaikki pääsevät nauttimaan luonnosta, kun käytössä ovat oikeat apuvälineet, positiivinen asenne ja riittävä tieto liikunnan soveltamisesta.

Luontoliikunnan käytännön demojen Aistiteltta-pisteellä Erwin Borremans (Ammattiopisto Live) testasi osallistujien tuoksutuntemuksia.

Luontoliikunnan käytännön demojen Aistiteltta-pisteellä Erwin Borremans (Ammattiopisto Live) testasi osallistujien tuoksutuntemuksia. Kuva: Riitta-Ilona Hurmerinta.

Teksti: Saku Rikala, LTS.

 

Soveltavan liikunnan päivien luentomateriaalit:

Tiistai 21.8.2018

Pääluento: Tomás Aylward, Institute of Technology, Tralee: Adapted Physical Activity in the Outdoors on an International Perspective (pdf)

Teemasessio 1: Yhteistyöllä uusia liikkumisen mahdollisuuksia

Teemasessio 2: Valtionhallinto soveltavan liikunnan edistäjänä

Teemasessio 3: Svensk(-språkig) anpassad motion, part I.

Teemasessio 4: Toimintakyvyn arviointi ja mittaaminen

Teemasessio 5: Yhdenvertaisuus teoriassa ja käytännössä

Teemasessio 6: Soveltavan liikunnan tulevaisuuden osaajat

Käytännön demo 2: Rentoutus


Keskiviikko 22.8.2018

Soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun tutkimusten esittelyä:

Soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun hyvien käytäntöjen esittelyä:

Pääluento: Timo Ala-Vähälä, Juritele Oy: Kuntien soveltava liikunta 2017 (pdf)

Teemasessio 7: Digitalisaatio ja pelillistäminen

Teemasessio 8: Tietoa ja tietotarpeita vammaisuudesta sekä liikunnasta

Teemasessio 9: Svensk(-språkig) anpassad motion, part II.

Teemasessio 10: Osallisuus

Teemasessio 11: Inkluusio ja integraatio liikuntajärjestöjen arjessa

Käytännön demo 4: Digitalisaatio ja pelillistäminen käytännössä

 

Lisätietoa:

Malike-keskuksen demopisteellä päästiin kokeilemaan erilaisia liikuntarajoitteisille ja vaikeasti vammaisille soveltuvia luontoliikuntavälineitä.

Malike-keskuksen demopisteellä päästiin kokeilemaan erilaisia liikuntarajoitteisille ja vaikeasti vammaisille soveltuvia luontoliikuntavälineitä. Kuva: Laura Kanerva.