Soveltavaan liikuntaan vaikuttavia lakeja

Soveltavalla liikunnalla on vahva asema julkisen liikuntatoiminnan sääntelyssä. Lainsäädännön mukaan liikunta on jokaisen perusoikeus ja peruspalvelu. Suomalaista lainsäädäntöä ohjaavat myös kansainväliset asetukset. Suomi ratifioi vuonna 2016 Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista. Yleissopimuksen artiklassa 30.5 käsitellään vammaisten oikeuksia osallistua yhdenvertaisesti virkistys-, vapaa-ajan- ja urheilutoimintaan. Sopimuksessa tuodaan esiin kaksoisstrategia, jolla tarkoitetaan samanaikaisesti erojen tunnustamista, kohdennettuja toimenpiteitä sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-teemojen läpileikkaavuutta kaikessa toiminnassa. Kaksoisstrategia ohjaa suomalaista valtionhallintoa.

Vammaisten oikeudet ovat huomioitu monissa suomalaisissa laeissa. Liikuntalain tavoitteena on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa. Tavoitteena on myös edistää väestön hyvinvointia, terveyttä ja fyysistä toimintakykyä. Kuntien tulee järjestää terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa huomioiden eri kohderyhmät. Maankäyttö- ja rakennuslailla tavoitellaan esteetöntä ympäristöä. Tälle sivustolle on koottu linkit keskeisiin soveltavan liikunnan vaikuttaviin lakeihin.


Kansanterveyslain (66/1972)
Kuntalaki (410/2015)
Liikuntalaki (390/2015)
Perustuslaki (731/1999)
Terveydenhuoltolaki (1326/2010)
Vammaispalvelulaki (380/1987)
Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)
YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista