TEEMASESSIO 2: ELÄKÖITYMINEN JA LIIKUNTA

Puheenjohtajana Ilkka Vuori, LKT, professori, emeritus

Väestö ikääntyy Suomessa nopeammin kuin useimmissa muissa teollisuusmaissa. Ikääntyminen nähdään usein lähinnä haasteena kansantaloudelle ja julkisille palveluille, mutta miten se vaikuttaa yksilöihin? Jokainen meistä tietää vanhenevansa, mutta silti ikääntymisen vaikutukset voivat yllättää. Säännöllisen fyysisen aktiivisuuden merkitys korostuu iän myötä terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäjänä. Sessiossa tutustutaan siihen, miten eläköityminen vaikuttaa ihmisten liikuntakäyttäytymiseen ja miten iäkkäiden fyysistä aktiivisuutta voidaan tukea.

Sari Stenholm, professori, akatemiatutkija, Turun yliopisto:

"Eläköitymisen yhteys elintapoihin, terveyteen ja toimintakykyyn" (taustoittava esitys)

Eläkkeelle siirtyminen on merkittävä taitekohta ihmisen elämässä ja se aiheuttaa muutoksia esimerkiksi ajankäytössä ja sosiaalisissa suhteissa. Tässä esityksessä käsitellään eläköitymisen aiheuttamia muutoksia arjessa sekä kuvataan elintavoissa, terveydessä ja toimintakyvyssä tapahtuvia muutoksia eläkkeelle siirryttäessä suomalaisten seurantatutkimusten tulosten pohjalta.

Anna Pulakka, FT, erikoistutkija, Turun yliopisto:

"Liikunta-aktiivisuuden muutokset eläkkeelle siirryttäessä perustuen objektiivisiin toistomittauksiin"

Liikunta-aktiivisuutta on perinteisesti mitattu kyselyillä, mutta uudet, objektiiviset liikemittareita hyödyntävät menetelmät antavat yksityiskohtaisempaa tietoa päivittäisestä aktiivisuudesta. Finnish Retirement and Aging (FIREA) -tutkimuksessa on seurattu eläköityviä kunta-alan työntekijöitä liikemittareilla vuoden välein ennen ja jälkeen eläköitymisen. Tässä esityksessä kerrotaan siitä, miten aktiivisuuden vuorokausiprofiilit ja aktiivisuuden määrä muuttuvat eläköityessä ja miten työaikainen aktiivisuus on yhteydessä näihin muutoksiin.

Tuija Leskinen, TtT, Akatemian tutkijatohtori, Turun yliopisto:

"Eläkeläisten liikunta-aktiivisuuden edistäminen aktiivisuusrannekkeella: REACT interventio"

Eläkkeelle siirtyminen avaa mahdollisuuksia elintapojen muutoksille, kun vapaa-aika lisääntyy. Tässä esityksessä kerrotaan Turun yliopistossa meneillään olevasta satunnaistetusta kontrolloidusta REACT-interventiosta, jonka kohderyhmänä ovat juuri eläkkeelle siirtyneet kuntatyöntekijät. Vuoden kestävä interventio pohjautuu aktiivisuusrannekkeen käyttöön ja tavoitteena on motivoida eläkkeelle siirtyneitä henkilöitä lisäämään liikuntaa ja vähentämään istumista.

Katja Kokko, Ph.D., tutkimusjohtaja, dosentti, GEREC:

"Persoonallisuuden rooli keski-ikäisten fyysisessä aktiivisuudessa"

OKM:n rahoittamassa PATHWAY-hankkeessa tarkastellaan kolmeen aineistoon (JYLS, ERMA & PASSWORD) pohjautuen persoonallisuuden yhteyttä itsearvioituun liikuntaan ja kiihtyvyysanturilla mitattuun liikuntaan. Lisäksi tutkitaan, onko persoonallisuudella merkitystä liikunnan jatkamisen kannalta elämän erilaisissa transitioissa (vaihdevuosisiirtymässä) tai pitkällä aikavälillä (liikuntaintervention päättymisen jälkeen). Tavoitteena on ymmärtää entistä paremmin, millaiset yksilölliset tekijät selittävät (eri tavoin mitattua) liikunta-aktiivisuutta, jotta tiedon pohjalle voisi rakentaa räätälöidympiä interventioita, liikuntaneuvontaa jne.

Markku Holmi, TtM, Ikäinstituutti: "NYTKU! Elämäni eläkevuodet valmennus"

Nainen heittää keihästä.

Kuva: VAU ry.