OBJEKTIIVISESTI MITATUN LIIKKUMATTOMAN AJAN YHTEYS 10–12-VUOTIAIDEN NISKA-HARTIAKIPUIHIN Liikunta & Tiede 53 (1), 54–59.

Kirjoittaja: 
Siekkinen Kirsti, Kankaanpää Anna, Kulmala Janne & Tammelin Tuija
Tiivistelmä: 

Siekkinen K., Kankaanpää A., Kulmala J. & Tammelin T. 2016. Objektiivisesti mitatun liikkumattoman ajan yhteys 10–12-vuotiaiden niska-hartiakipuihin. Liikunta & Tiede 53 (1), 54–59.

Liikuntasuositusten mukaan lapsen tulisi liikkua reippaasti vähintään tunnin päivässä ja liiallista istumista tulisi välttää. Niska-hartiakipuja esiintyy noin viidenneksellä lapsista oireilun yleistyessä lapsen kasvaessa. Tämän poikkileikkaustutkimuksen tarkoituksena oli selvittää itse raportoidun niska hartiakivun ja liikkumattoman ajan yhteyttä 10–12-vuotiailla.

 Tutkimukseen osallistui 341 oppilasta luokilta 4–6 (148 poikaa ja 193 tyttöä, keski-ikä 11,2 vuotta). Niska-hartiakivun esiintymistä kysyttiin kyselyllä. Vastaukset luokiteltiin kolmeen ryhmään: ei lainkaan kipuja, kipuja kerran kuukaudessa ja kipuja vähintään kerran viikossa. Fyysinen aktiivisuus mitattiin lantiolla pidettävällä ActiGraph-kiihtyvyysmittarilla. Oppilaat jaettiin kahteen aktiivisuusluokkaan: liikunnan minimisuosituksen täyttäviin ja alle suositusmäärän liikkuviin. Liikkumattoman ajan yhteys niska hartiakipujen esiintyvyyteen analysoitiin multinomiaalisen logistisen regressiomallin avulla erikseen kahdessa aktiivisuusluokassa ja tulokset vakioitiin sukupuolen lisäksi painoindeksillä ja uniajalla.

Niska-hartiakipuja esiintyi vähintään kerran viikossa 19,2 prosentilla vastaajista. Liikkumatonta aikaa kertyi keskimäärin 65,4 prosenttia mittarin käyttöajasta ja reipasta liikuntaa keskimäärin 59,4 minuuttia päivässä. Vähemmän kuin 60 minuuttia päivässä liikkuvien ryhmässä yhden prosenttiyksikön lisäys liikkumattomassa ajassa (keskimäärin kahdeksan minuuttia päivässä) oli yhteydessä 13 prosenttia suurempaan niska-hartiakipujen esiintyvyyteen vähintään kerran viikossa, kun vertailuryhmänä oli kivuton ryhmä (OR-luku 1,13 ja 95 prosentin luottamusväli 1,05–1,22). Tätä yhteyttä ei havaittu liikunnan minimisuosituksen täyttävässä ryhmässä.

Liikkumaton aika oli yhteydessä niska-hartiakipuihin niillä lapsilla, joilla reipasta liikuntaa kertyi vähemmän kuin tunnin päivässä.
 

Abstract: 

Siekkinen K., Kankaanpää A., Kulmala J. & Tammelin T. 2016. Association of objectively measured sedentary time and neck-shoulder pain in 10- to 12-year-old children. Liikunta & Tiede 53 (1), 54–59.

According to Finnish recommendations, schoolaged children should be physically active for at least one hour per day and avoid excessive sedentary time. One-fifth of Finnish children report from neck-shoulder pain (NSP), and the prevalence increases by age.

The objective of this cross-sectional study was to investigate how the prevalence of NSP is associated with objectively measured sedentary time in a population of Finnish children.

Study included 341 schoolchildren (148 boys and 193 girls, mean age 11.2) from the fourth to sixth grade. Participants were asked by questionnaire to rate their NSP as one of three categories: never, once a month and at least once a week. Daytime physical activity (PA) and sedentary time were measured by a hip-worn ActiGraph accelerometer. For analysis, the children were categorized as performing either less than 60 minutes or at least 60 minutes of moderatev to vigorous intensity PA (MVPA). Multinomial logistic regression was applied to study the association between sedentary time and the prevalence of NSP.

Analysis was performed separately in the two PA categories, and the results were adjusted for sex, body mass index and sleeping time.

The prevalence of NSP at least once a week averaged 19.2%. The proportion of sedentary time averaged 65.4% of the accelerometer wearing time, and the amount of MVPA averaged 59.4 minutes per day. An increase of one percentage point in sedentary time (on the average eight minutes) was associated with 13% higher prevalence of NSP at least once a week among the children who had less than 60 minutes of MVPA per day (OR 1.13, 95% confidence interval 1.05–1.22) compared to those who reported NSP never. This association was not observed among children who met the guidelines for PA.

High sedentary time was associated with NSP among children who had less than 60 minutes of MVPA per day.
 

Tagit: 
Asiasanat: kiihtyvyysmittari, lapsi, liikkumaton aika, liikunta-aktiivisuus, niska-hartiakipu
Tagit: 
Key words: accelerometer, children, neck-shoulder pain, physical activity, sedentary time

Tiedostot

(application/pdf - 140.78 Kt)

Anna palautetta

Voit antaa palautetta Liikunta & Tiede -lehden artikkeleista.