ERIKSEEN YHDESSÄ – SOSIAALISEN TOIMINNAN MERKITYS KOETULLE TYÖKYVYLLE VERKKOYMPÄRISTÖÄ HYÖDYNTÄVÄSSÄ LIIKUNTAINTERVENTIOSSA Liikunta & Tiede 52 (1), 40–46.

Kirjoittaja: 
LAURI PENKKIMÄKI, ANNA WALLIN, ANITA SAARANEN-KAUPPINEN, JARI ESKOLA
Sähköposti: 
anna.wallin@uta.fi
Tiivistelmä: 

Penkkimäki L., Wallin A., Saaranen-Kauppinen A. & Eskola J. 2015. Erikseen yhdessä – Sosiaalisen toiminnan merkitys koetulle työkyvylle verkkoympäristöä hyödyntävässä liikuntainterventiossa. Liikunta & Tiede 52 (1), 40–46.

Työelämän muutokset asettavat yhteiskunnalle kansantaloudellisia ja poliittisia haasteita, joihin voidaan yrittää vastata edistämällä työikäisen väestön työkykyä. Yksi relevantti näkökulma työkyvyn
edistämiseen on työikäisten liikunnallisen elämäntavan tukeminen.

Työkykyä liikunnan avulla edistäviä interventioita on perinteisesti järjestetty fyysiseen paikkaan sidonnaisesti. Ajasta ja paikasta riippumattomia sosiaalisen median välineitä ei ole toistaiseksi juurikaan hyödynnetty. Lisäksi liikunnallisten interventioiden muita kuin fyysisiä vaikutuksia on tähän mennessä tarkasteltu vähäisesti.

Tutkimuksessa tarkastellaan, millaista sosiaalista toimintaa verkkoympäristöä hyödyntävään liikuntainterventioon liittyy ja millainen merkitys sillä on työntekijöiden koetulle työkyvylle sosiaalisen
toimintakyvyn näkökulmasta.

Tutkimusaineisto (n = 10) kerättiin teemahaastatteluilla kahdesta eri organisaatiosta. Tutkittavien työyhteisöissä oli ollut käytössä HeiaHeia-liikuntainterventio.

Tulosten perusteella verkkointerventio sai aikaan sekä virtuaalista että kasvokkaista sosiaalista vuorovaikutusta, jossa korostui erityisesti sosiaalinen tuki ja paine. Nämä olivat yhteydessä sekä työyhteisön jäsenten liikuntakäyttäytymiseen että erityisesti työhön liittyvän koetun sosiaalisen toimintakyvyn vahvistumiseen.

Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että verkkoyhteisöä hyödyntävät liikuntainterventiot voivat tarjota mielekkään välineen liikunnan lisäksi myös työkyvyn edistämiselle. Lisää tutkimusta tarvitaan esimerkiksi siitä, millaisiin työyhteisöihin ja tilanteisiin verkkoperustainen interventio parhaiten soveltuu.

Asiasanat: Työkyky, liikuntainterventio, verkkoympäristö, sosiaalinen media.

Abstract: 

Penkkimäki L., Wallin A., Saaranen-Kauppinen A. & Eskola J. 2015. Separately together – a network-community- based physical activity intervention and perceived work ability. Liikunta & Tiede 52 (1), 40–46.

The accelerating changes, uncertainties and aging of the working population have created many political and economic challenges for society. These challenges could be prevented by supporting the population’s work ability and by increasing their physical activity levels.

Interventions designed to increase work ability and physical activity typically are bound to a specific location and have not utilised social media. Moreover there is little research regarding other than physical
meanings and effects of physical activity interventions.

The aim of this study was to examine what social meanings a network-community-based physical activity intervention has for perceived work ability. The data consisted of focused interviews (n=10) conducted through two organisations.

The physical activity intervention used by the organisations was a HeiaHeia-intervention. On the basis of the results, the intervention lead to both virtual and face-to-face social support and social pressure among the participants. These social actions were related to exercise behaviour change and strengthened social competence in the work community.

The results indicate that a network-community-based physical activity intervention can be an effective tool for promoting work ability and physical activity in work communities. There is a need for more research about applying network-community-based physical activity interventions to different work communities and organisational cultures.

Keywords: Work ability, physical activity intervention, network environment, social media.

Tagit: 
Työkyky, liikuntainterventio, verkkoympäristö, sosiaalinen media.
Tagit: 
Work ability, physical activity intervention, network environment, social media.

Tiedostot

(application/pdf - 156.29 Kt)

Anna palautetta

Voit antaa palautetta Liikunta & Tiede -lehden artikkeleista.